Obsahuje jeden test - Test studijních předpokladů - je koncipován tak, že uchazeč vybírá jednu z nabídnutých alternativ odpovědí, z nichž je právě jediná správná. Nelze používat kalkulátory, žádné podpůrné materiály ani jakákoliv komunikační média. Lze používat pouze psací potřeby.

Test studijních předpokladů trvá 45 minut a obsahuje 25 úloh s pěti alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí čtyřmi body, žádná odpověď žádným bodem a za nesprávnou odpověď se odečte jeden bod, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 100.

Pokyny a doporučená literatura pro přípravu – Test studijních předpokladů

VZORY TESTŮ (2017 - 2021)


Hodnocení písemné přijímací zkoušky – přijímací zkouška je hodnocena klasifikačním stupněm „prospěl“, jestliže uchazeč dosáhl alespoň 30 bodů z testu studijních předpokladů. 

Termín zkoušky: 20. 5. nebo 21. 5. 2022

POZVÁNKA K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE - bude odeslána ELEKTRONICKY prostřednictvím informačního systému VUT na e-mail adresu uchazeče uvedenou v elektronické přihlášce nejpozději 14 dnů před termínem konání přijímací zkoušky.
Informace o termínu a místu konání přijímací zkoušky bude také zveřejněna v elektronické přihlášce.

Uchazeč, který se přihlásí současně navíce studijních programů vyučovaných v českém jazyce, koná jednu přijímací zkoušku (dostane pozvánku na jeden termín zkoušky).

Do všech bakalářských studijních programů vyučovaných v českém jazyce

Dosáhnete celkového percentilu 60 a vyššího v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností ww.scio.cz, s.r.o., a to v některém z těchto termínů - 11. 12. 2021, 4. 2. 2022, 5. 3. 2022 a 2. 4. 2022. Ostatní termíny konání NSZ Fakulta podnikatelská nezohledňuje.

Pokud podmínku splníte, podejte a zaplaťte přihlášku ke studiu do 31. 3. 2022 a zašlete do 29. 4. 2022 na fakultu:

Scio – Nezávislé a spravedlivé přijímačky

 

Do všech bakalářských studijních programů

Když se zapojíte do soutěže Business Point pořádané Fakultou podnikatelskou v akademickém roce 2021/2022 a tým, v rámci kterého se soutěže zúčastníte, se umístí v celkovém pořadí na prvních třech místech. Musíte podat přihlášku  ke studiu pro akademický rok 2022/2023 a zaslat písemnou žádost o přijetí prominutím přijímací zkoušky doporučeným dopisem do 31. března 2022 (případně s poštovním razítkem odeslání 31. března 2022) na studijní oddělení FP nebo doručit osobně.

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky uchazečům o studium programu Manažerská informatika:

  1. absolvovali ve všech ročnících středoškolského studia v České nebo Slovenské republice (u víceletých gymnázií v posledních čtyřech ročnících) předmět matematika a dosáhli na závěrečném vysvědčení prvních tří ročníků a na pololetním vysvědčení čtvrtého ročníku klasifikace „výborně“ nebo „chvalitebně“ a současně
  2. absolvovali v průběhu středoškolského studia v České nebo Slovenské republice (u víceletých gymnázií v průběhu posledních čtyř ročníků) alespoň jeden předmět, v trvání alespoň jednoho školního roku, zaměřený na informatiku a dosáhli na závěrečném vysvědčení v tomto (uchazečem vybraném) předmětu klasifikace „výborně“ nebo „chvalitebně“.

Pokud tyto podmínky splňujete, podejte a zaplaťte přihlášku ke studiu a zašlete do 31. 3. 2022 na fakultu:

FORMULÁŘ DOKLADU O KLASIFIKACI pro program Manažerská informatikak vytištění

Uchazečům, kteří splní stanovené podmínky, bude vyrozumění o přijetí prominutím přijímací zkoušky odesláno elektronicky do 6. 5. 2022, současně bude výsledek zveřejněn v elektronické přihlášce.

Přihláška do 2. kola přijímacího řízení – elektronicky od 1. 5. 2022 do 1. 8. 2022. Povinnou přílohou přihlášky je motivační dopis v anglickém jazyce, který uchazeč připojí v elektronické podobě ve formátu pdf k elektronické přihlášce.

Přijímací zkouška je ústní - probíhá v anglickém jazyce před zkušební komisí formou skupinového pohovoru. Předpokládaná velikost skupiny je 3 až 7 uchazečů, předpokládaná délka trvání je 90 – 180 minut. Pohovor je zaměřen na ověření všeobecných studijních předpokladů a hodnotí se tyto oblasti: motivace ke studiu, schopnost řešit zadaný problém, schopnost práce v týmu, osobní projev a jazykové kompetence.

Termín zkoušky - pro uchazeče přihlášené v 1. kole: 26. 5. nebo 27. 5. 2022
Termín zkoušky - pro přihlášky podané ve 2. kole:  25. 8. 2022

POZVÁNKA K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE - bude odeslána ELEKTRONICKY prostřednictvím informačního systému VUT na e-mail adresu uchazeče uvedenou v elektronické přihlášce nejpozději 14 dnů před termínem konání přijímací zkoušky.
Informace o termínu a místu konání přijímací zkoušky bude také zveřejněna v elektronické přihlášce.

Podrobně viz Pravidla přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2022/2023

Výše poplatků za studium: 1 500 € za jeden akademický rok pro studenty ze zemí EU, 8 000 € za jeden akademický rok pro studenty ze zemí mimo EU - viz Rozhodnutí č. 13/2021 Poplatky za studium v cizím jazyce pro akademický rok 2022/2023

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky uchazečům o studium programu Procesní management:

  1. absolvovali ve všech ročnících středoškolského studia v České nebo Slovenské republice (u víceletých gymnázií v posledních čtyřech ročnících) předmět matematika a dosáhli na závěrečném vysvědčení prvních tří ročníků a na pololetním vysvědčení čtvrtého ročníku klasifikace „výborně“ nebo „chvalitebně“ a současně
  2. absolvovali v průběhu středoškolského studia v České nebo Slovenské republice (u víceletých gymnázií v průběhu posledních čtyř ročníků) alespoň jeden předmět, v trvání alespoň jednoho školního roku, zaměřený na informatiku NEBO předmět zaměřený na strojírenské technologie a dosáhli na závěrečném vysvědčení v tomto (uchazečem vybraném) předmětu klasifikace „výborně“ nebo „chvalitebně“.

Pokud tyto podmínky splňujete, podejte a zaplaťte přihlášku ke studiu a zašlete do 31. 3. 2022 na fakultu:

FORMULÁŘ DOKLADU O KLASIFIKACI pro program Procesní managementk vytištění

Uchazečům, kteří splní stanovené podmínky, bude vyrozumění o přijetí prominutím přijímací zkoušky odesláno elektronicky do 6. 5. 2022, současně bude výsledek zveřejněn v elektronické přihlášce.

  1. Ukončené střední vzdělání s maturitou – zahraniční vzdělání (maturitní vysvědčení) musí být uznáno v České republice (nostrifikace) nebo kladně posouzeno v rámci přijímacího řízení na fakultě (netýká se uchazečů ze Slovenska)
  2. Prokázání znalosti z českého jazyka (netýká se uchazečů ze Slovenska a uchazečů o studium programu akreditovaného v anglickém jazyce)
  3. Úspěšné složení přijímací zkoušky

zobrazit více informací