Přijímací řízení se řídí dle čl. 9 Pravidel přijímacího řízení

Povinnou přílohou přihlášky je motivační dopis v anglickém jazyce, který uchazeč připojí v elektronické podobě ve formátu pdf k elektronické přihlášce.

Přijímací zkouška je ústní - probíhá v anglickém jazyce před zkušební komisí formou skupinového pohovoru. Předpokládaná velikost skupiny je 3 až 7 uchazečů, předpokládaná délka trvání je 90 – 180 minut. Pohovor je zaměřen na ověření všeobecných studijních předpokladů a hodnotí se tyto oblasti: motivace ke studiu, schopnost řešit zadaný problém, schopnost práce v týmu, osobní projev a jazykové kompetence.

Termín zkoušky: 27. 5. nebo 28. 5. 2021

Informace o on-line formě přijímací zkoušky budou zveřejněny ve druhé polovině dubna 2021.

2. kolo přihlášek a přijímací zkoušky:

Výše poplatků za studium: 1 500 € (39 000 Kč) za jeden akademický rok pro studenty ze zemí EU, 8 000 € (208 000 Kč) za jeden akademický rok pro studenty ze zemí mimo EU - viz Rozhodnutí č. 15/2020 Poplatky za studium v anglickém jazyce pro akademický rok 2021/2022

  1. Ukončené střední vzdělání s maturitou – zahraniční vzdělání (maturitní vysvědčení) musí být uznáno v České republice (nostrifikace) nebo kladně posouzeno v rámci přijímacího řízení na fakultě (netýká se uchazečů ze Slovenska)
  2. Prokázání znalosti z českého jazyka (netýká se uchazečů ze Slovenska a uchazečů o studium programu akreditovaného v anglickém jazyce)
  3. Úspěšné složení přijímací zkoušky

zobrazit více informací