Témata k doktorskému studiu

pro rok 2022/2023
program Řízení a ekonomika podniku


ÚSTAV EKONOMIKY

prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.

 • Model  hodnocení společensky odpovědných investic s využitímí strategie impaktového investování
  Cílem je navrhnout model hodnocení investic  s využitím strategie impaktního investování. Impaktované investování zahrnuje investice,jejichž cílem je realizace pozitivního dopadu na společnost a generování finančního zisku. Dílčími cíli jsou analýza společensky odpovědných investic, posouzení jejich výkonnosti a metod hodnocení a návrh modelu.

doc. Justyna Łapińska, Ph.D.

 • Zelené kompetence zaměstnanců a rozvoj odpovědných inovací v průmyslových podnicích
  Zelené kompetence zaměstnanců jsou základním prvkem řízení lidských zdroju. Tento prvek řízení získává v mnoha organizacích stále větší význam. Hlavním cílem práce je výzkum vlivu zelených kompetencí zaměstnanců na jejich inovační chování vedoucí k implementaci odpovědných inovací.
 • Determinanty vnitroodvětvového obchodu ve vybraném průmyslovém odvětví
  Vnitroodvětvový obchod představuje souhrn dovozů a vývozů podobných výrobků patřících do stejného odvětví. Zahrnuje finální výrobky, časti celků a komponenty. Hlavním cílem disertační práce je výzkum mikro a makroekonomických faktorů určujících vnitroodvětvový obchod ve vybraném průmyslovém odvětví.

doc. Ing. Tomáš Meluzín Ph.D.

 • IPO jako nástroj rozvoje kapitálového trhu
  V rámci výzkumu budou formulována opatření na podporu trhu s IPO v podmínkách českého kapitálového trhu a navrženo řešení, jak zvýšit zájem podniků o ekvitní financování.
 • Specifika ekonomického řízení rodinných podniků
  Výzkum je zaměřen na identifikaci specifik a návrh modelu pro ekonomické řízení rodinných podniků.
 • Perspektivy finančních a reálných investic v podmínkách soudobého vývoje světové ekonomiky
  Práce bude analyzovat soudobý význam finančních a reálných investic s cílem predikovat směry jejich budoucího rozvoje s ohledem na současný vývo v jednotlivých zemích.
 • Ekonomický význam akciových burz a perspektivy jejich dalšího rozvoje
  Disertace bude zaměřena na výzkum v oblasti soudobého fungování a ekonomického významu akciových burz a jejich vývojových tendencí.

doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D.

 • Potenciály tvorby udržitelné hodnoty v digitální ekonomice
  Cílem výzkumného tématu je prozkoumat potenciály digitální ekonomiky v oblasti udržitelnosti a vytvořit model, který vyjádří tvorbu udržitelné hodnoty v digitální ekonomice.
 • Perspektivy průmyslu 4.0 v kontextu otázek environmentálních, sociálních, správy a řízení
  Cílem výzkumného tématu je návrh modelu pro podporu manažerského rozhodování v oblasti vývoje a implementace technologií průmyslu 4.0 v řízení duality mezi jejich přínosy a riziky v kontextu otázek environmentálních, sociálních, správy a řízení.

doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

 • Nástroje a metody cenové tvorby přirozených monopolů
  Téma je zaměřeno na kritickou analýzu nástrojů a cenových strategií zejména monopolních, resp. oligopolních firem působících v odvětvích, ve kterých jsou přirozené či vysoké bariéry vstupu.
 • Využití behaviorální teorie pro návrh a řízení investičního portfolia
  Téma je zaměřeno na využití poznatků z oblasti behaviorální teorie se zřetelem na rozhodovací procesy řídících pracovníků a správců aktiv

doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D.

 • Role hospodářské politiky při formování ekosystému podporujícího rozvoj nových technologických podniků
  Ekosystém formovaný hospodářskou politikou států, regionů a soukromých aktérů je z hlediska rozvoje nových technologických podniků aktuálně diskutovaným tématem. Disertační práce se zaměří na výzkum prvků "ekosystému" a jeho ekonomické, technologické a sociální dopady. Jaká má být hospodářská politika státu a regionů ve formování ekosystému?

 

ÚSTAV FINANCÍ

doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.

 • Využívání vybraných přístupů pro zvyšování výkonnosti podniků v ČR
  Měření výkonnosti podniku lze považovat za velmi rozsáhlou, složitou a ve vztahu k samotným podnikům za značně citlivou oblast podnikového řízení. Cílem práce bude prozkoumat stávající přístupy pro zvyšování výkonnosti podniků, možnosti jejich použití v podmínkách ČR a navrhnout model využitelný pro potřeby konkrétního odvětví.
 • Systém hodnocení ekonomických ukazatelů společností a jejich informační podpora
  V současné době pomáhají informační technologie ve všech sférách fungování společností. Cílem disertační práce bude identifikace systémů hodnotících relevantní ekonomické ukazatele společností, analýza, zhodnocení informační podpory a návrh nejvhodnějšího systému informační podpory.

prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.

 • Určování hodnoty podniku ve vybraném oboru podnikání (vybrané problémy)
  Přístupy ke stanovení hodnoty podniku vycházející z očekávaného budoucího cash flow jsou velice citlivé na odhad parametrů typických pro obor podnikání. Cílem práce bude analyzovat specifika vybraného oboru a zakomponovat je do modelu určování hodnoty podniku.
 • Určování hodnoty podniků: specifika oceňování malých a středních podniků
  Cílem práce bude prozkoumat stávající modely určování hodnoty a navrhnout modifikace pro aplikaci v malých a středních podnicích.

 

ÚSTAV INFORMATIKY

doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc

 • Modelování a simulace v projektovém řízení
  Výzkum se zaměří na analýzu současného stavu využití modelování a simulace  v oblasti projektového řízení a na návrh postupů pro tvorbu diskrétních modelů a jejich implementaci služících jako nástroj pro podporu řízení projektů.
 • Role znalostního managementu v éře digitální transformace
  Výzkum se zaměří na roli znalostního managementu v éře digitální transformace z technického i lidského hlediska a na návrh modelu řízení znalostí respektujícího tento transformativní přechod k digitalizaci.
 • Ekonomická optimalizace opatření v procesu řízení kybernetických rizik
  Výzkum se zaměří na analýzu současných přístupů řízení kybernetických rizik s cílem navrhnout nový model resp. metodiku, která bude využit jako nástroj pro podporu rozhodování v procesu výběru vhodných opatření  zvyšujících efektivitu řízení kybernetické bezpečnosti podniků.

prof. Ing. Petr Dostál, CSc.

 • Využití  metod umělé inteligence pro analýzu dat a tvorbu prediktivního modelu jako nástroj podnikového řízení.
  Využití  metod umělé inteligence pro analýzu dat a tvorbu prediktivního modelu v oblasti sentimentu jako nástroje podnikového řízení s využitím klasických metod, fuzzy logiky a umělých neuronových sítí.

prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M., DrSc.

 • Možnosti využití a rizika kryptoměn v podnikové praxi
  Vlastnosti kryptoměn vzbuzují mnohá očekávání. Jsou ale spojeny s bezpečnostními, ekonomickými i právními riziky, které by měly být prozkoumány a vyhodnoceny. Těžistěm práce je analýza vlastností a rizik kryptoměn z pohledu podnikové praxe, která odpoví na otázku, zda a jakým způsobem je používat.

 

ÚSTAV MANAGEMENTU

doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D.

 • Využití digitálních nástrojů pro podporu marketingových strategií v podnicích
  Výzkum zaměřený na skladbu a míru využívání digitálních nástrojů pro podporu tvorby a uskutečňování marketingových strategií v podnicích.

doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D.

 • Specifika řízení lidských zdrojů při aplikaci nových forem práce ovlivněných pandemií COVID-19.
  Současná doba je ovlivňovaná pandemií a je provázena rychlým rozvojem a využíváním ICT i změnou hodnotových preferencí. Hlavním cílem disertační práce bude návrh modelu řízení lidských zdrojů reflektující podmínky nově vznikajících forem práce a účinné řízení lidských zdrojů v nově se formujících pracovních podmínkách.
 • Manažerské kompetence žádoucí v době ovlivněné pandemickou situací.
  V současné době čelí zaměstnanci mnoha faktorům ovlivňujících jejich výkon (např. vyšší úroveň stresu, úzkosti a deprese). Klíčovou roli zde sehrávají manažeři, proto hlavním cílem disertace bude návrh kompetenčního modelu reflektujícího kompetence, jež jsou vnímány jako žádoucí pro účinné působení v prostředí ovlivněném pandemickou situací. 

prof. Ing. Vojtěch Koráb, DR., MBA

 • Dynamika malých podniků
  Cílem výzkumu je zkoumat dynamiku malých podniků ve vybraném podnikatelském sektoru ve vztahu k okolními prostředí
 • Strategie rodinných podniků a růst
  Cílem výzkumu je zkoumat strategie rodinných podniků ve vybraném podnikatelském sektoru a jejich dopad na růst rodinných podniků

doc. Ing. Jarmila Straková, Ph.D.

 • Dopady paradigma managementu na podnikové prostředí podniků ve zvoleném odvětví
  Téma řeší dopady paradigma managementu na podnikové prostředí s ohledem na odvětvové zaměření a velikostní kategorizaci podniků. Cílem práce bude navrhnout integrovaný model podnikového prostředí se specifikací dopadů a způsobů jejich eliminace na podnikatelské subjekty.
 • Změny v podnikové architektuře podniků v důsledku změn podnikového prostředí
  Téma je zaměřeno na analýzu dopadů změn v podnikovém prostředí na podnikovou architekturu. Cílem práce bude analyzovat vybrané parametry podnikové architektury s využitím matematicko-statistických metod a navrhnout inovaci podnikové architektury podniků ve zvoleném odvětví.

doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D.

 • Hnací síly inovace digitálního obchodního modelu
  Řízení transformace a inovací ve vybraném sektoru. Využití digitálních technologií a digitalizace v inovacích je zásadní pro inovaci digitálního obchodního modelu (DBMI). Identifikovat hnací síly inovací, charakterizovat digitální obchodní modely a spolutvorbu hodnoty pro vybrané odvětví.

doc. Ing. Robert Zich, Ph.D.

 • Strategický rozvoj konkurenceschopnosti založený na principu multioborové spolupráce a síťového přístupu
  Trendy multioborové spolupráce a rozvoje sítí podnikatelského charakteru přináší potenciál pro identifikaci nových principů rozvoje systémů tvorby zákaznické hodnoty. Rozvoj strategické konkurenceschopnosti na této hodnotě založený vyžaduje revizi teoretického základu i rozvoj aplikačních postupů.