Témata k doktorskému studiu

pro rok 2020/2021
program Řízení a ekonomika podniku


ÚSTAV EKONOMIKY

doc. Ing. František Bartes, CSc.

 • Stanovení klíčových faktorů úspěšnosti CI a jejich vyhodnocování aplikacíTovek Tools  
  Cílem disertační práce bude stanovení klíčových faktorů Competitive Intelligence jako moderního nástroje strategického rozhodování podniku. Výzkum bude prováděn především v českých podnicích. Získané výsledky budou podrobeny kritické analýze s možností aplikace v dalších podnicích v ČR.
 • Využití zpravodajské analýzy ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku
  Cílem je správné využití zpravodajské analýzy zvyšuje přidanou hodnotu zpracovávané informace. Tato skutečnost vytváří kvalitnější podklady pro tvorbu podnikové strategie.
 • Zpravodajsky řízená strategie firmy
  Cílem je návrh modelu zpravodajsky řízené strategie podniku, který by zabezpečoval vyšší úroveň konkurenceschopnosti podniku.

prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.

 • Metodologický nástroj hodnocení společensky odpovědných investic pro rozhodování investorů
  Cílem je navrhnout metodologický nástroj komplexního hodnocení společensky odpovědného investování (SRI) pro rozhodování individuálních investorů. Dílčími cíli jsou analýza odpovědných investic ve vybraných odvětví (v rámci ČR, EU, popř. světa), výběr klíčových faktorů, které ovlivňují investiční rozhodování odpovědných investorů, návrh metodologického nástroje, komplexní posouzení výběru investičních variant pro rozhodování individuálních investorů.
 • Model tvorby hodnoty ve strategickém řízení nákladů se zaměřením na podpůrné procesy
  Primárním cílem je rozšířit výzkum v rámci strategického řízení nákladů založeného na hodnotách vytvořením modelu tvorby hodnot zahrnutím podpůrných procesů, a tím zvýšit tvorbu hodnoty a stanovit náklady těchto procesů a zlepšit efektivnost zdrojů. Metodika je postavena na studii literatury za účelem prozkoumání hodnoty v rámci strategického řízení nákladů, jednak v primárních procesech, ale především v podpůrných procesech, dále na strukturovaných rozhovorech a interních dokumentech s využitím obsahové analýzy a analytických postupů. Výstupem je návrh modelu, včetně jeho ověření ve vybraném podniku.
 • Tvorba hodnot v cirkulární ekonomice
  V poslední době vznikají debaty k likvidaci produktů.  Cílem práce je analyzovat postupy souvisejí s udržitelností v odvětví mobilních telefonů z pohledu cirkulární ekonomiky a souvisejících strategií v rámci kruhového cyklu. K odvození tvorby hodnot se využije teorie transakčních nákladů (TCT) a analýza nákupu (make-or-buy analysis). Kombinace TCT s konceptem CE je nový výzkumný přístup, který umožňuje empirickou analýzu vztahů mezi hlavními aktéry (např. Výrobci) a nově vznikajícími provozovateli cyklu (např. Opravárenské a recyklační podniky).

doc. Ing. Tomáš Meluzín Ph.D.

 • IPO jako nástroj rozvoje kapitálového trhu
  V rámci výzkumu budou formulována opatření na podporu trhu s IPO v podmínkách českého kapitálového trhu a navrženo řešení, jak zvýšit zájem podniků o ekvitní financování.
doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
 • Vliv mikroekonomické politiky státu na chování firmy
  Téma je zaměřeno na kritickou analýzu nástrojů a opatření mikroekonomické politiky státu ve vztahu k firmám (tržním subjektům), a reakci firem na tyto opatření. Konkrétně půjde o řešení cenové regulace, problematiky externalit, veřejných statků či problémů vzniklých z asymetrických informací.
 • Nástroje a metody cenové tvorby na nedokonale konkurenčním trhu
  Téma je zaměřeno na kritickou analýzu nástrojů a cenových strategií firem v oblasti cenové tvorby na nedokonale konkurenčním trhu, včetně cenové diskriminace.

 

ÚSTAV FINANCÍ

doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.

 • Systém hodnocení ekonomických ukazatelů společností a jejich informační podpora
  V současné době pomáhají informační technologie ve všech sférách fungování společností. Možnost mít správné informace okamžitě k dispozici přitom ovlivňuje možnost okamžitého a správného rozhodování vedoucího k „úspěchu“ společnosti. Cílem disertační práce bude identifikace systémů hodnotících relevantní ekonomické ukazatele společností, analýza, zhodnocení informační podpory a návrh nejvhodnějšího systému informační podpory.
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D.
 • Vliv daňové politiky na chování podniku
  Cílem práce bude zjistit vliv daňové politiky na rozhodování podniků o vstupu a setrvání v zóně šedé ekonomiky. Při výzkumu budou využita veřejně přístupná sekundární data, předpokládá se i využití primárních dat ze šetření v podnicích vybraného odvětví.
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.
 • Určování hodnoty podniku ve vybraném oboru podnikání
  Přístupy ke stanovení hodnoty podniku vycházející z očekávaného budoucího cash flow jsou velice citlivé na odhad parametrů typických pro obor podnikání. Cílem práce bude analyzovat specifika vybraného oboru a zakomponovat je do modelu určování hodnoty podniku. 
 • Určování hodnoty začínajících podniků
  U začínajících podniků je náročné odhadnout budoucí vývoj a očekávané cash flow. Cílem práce bude prozkoumat stávající přístupy a navrhnout modifikace vhodné pro ohodnocování začínajících podniků.
 • Výkonnost rodinných podniků a faktory jejich rozvoje
  Cílem práce bude identifikovat faktory ovlivňující výkonnost rodinných podniků a provést jejich analýzu.

ÚSTAV INFORMATIKY

doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc

 • Role znalostního managementu v éře digitální transformace
  Výzkum se zaměří na roli znalostního managementu v éře digitální transformace z technického i lidského hlediska a na návrh modelu řízení znalostí respektujícího tento transformativní přechod k digitalizaci.
 • Modelování a řízení portfolia projektů
  Výzkum se zaměří na analýzu stávajících přístupů řízení portfolia projektů s cílem navrhnout nový model respektující požadavky současného multiprojektového prostředí.

prof. Ing. Petr Dostál, CSc.

 • Využití umělé inteligence jako podpory pro rozhodování
  Využití umělé inteligence a její aplikace  jako podpory pro rozhodování při řízení podniku zvyšující kvalitu a rychlost rozhodování.

doc. Ing. Miloš Koch, CSc.

 • Metodika integrace informačních systémů  firmy
  Cílem práce je vytvořit metodiku pro nalezení potřeby a oblastí integrace  informačních systémů firmy za účelem zvýšení efektivity a efektivnosti řešení.
 • Metodika odstranění bezpečnostních slabin v oblasti užití i informačních systémů v procesech firem.
  Cílem práce je vytvořit metodiku, která umožní odstanit či snížit bezpečnostní rizika v užití informačních systémů v podnikových procesech, směřující k zlepšení současného stavu

doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc.

 • Aplikace moderních matematicfkých postupů k analýzre a řízení vybraného dynamického ekonomického systému se zpožděním
  Aplikace nové globální metody konstrukce řešení okrajových úloh pro systémy obyčejných diferenciálních rovnic se zpožděnými argumenty na vybraný ekonomický dynamický model, analýza chování modelu v závislosti na změnách vstupních dat, optimalizace řízení

prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M., DrSc.

 • Dynamické biometrické metody autentizace v malých a středních podnicích
  Autentizace zaměstnanců při přístupu k aktivům (vstup do objektů, přihlášení k IS, podepisování dokumentů) je stále významnější součástí zabezpečení podniků. Téma zahrnuje aspekty právní, organizační, technologické a ekonomické, protože použití biometrických metod skrývá mnoho možností i omezení.

 

ÚSTAV MANAGEMENTU

doc.RNDr. Anna Putnová, Ph,D.

 • Inovace jako základ Průmylu 4.0
  Analýza vybraných průmyslových podniků, jejich inovačních aktivit a návrh modelu řízení firmy v podmínkách P 4.0.