Témata k doktorskému studiu

pro rok 2021/2022
program Řízení a ekonomika podniku


ÚSTAV EKONOMIKY

doc. Ing. František Bartes, CSc.

 • Využití zpravodajské analýzy ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku
  Cílem je správné využití zpravodajské analýzy zvyšuje přidanou hodnotu zpracovávané informace. Tato skutečnost vytváří kvalitnější podklady pro tvorbu podnikové strategie.
 • Zpravodajsky řízená strategie firmy
  Cílem je návrh modelu zpravodajsky řízené strategie podniku, který by zabezpečoval vyšší úroveň konkurenceschopnosti podniku.

prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.

 • Model tvorby hodnoty ve strategickém řízení nákladů se zaměřením na podpůrné procesy
  Primárním cílem je rozšířit výzkum v rámci strategického řízení nákladů založeného na hodnotách vytvořením modelu tvorby hodnot zahrnutím podpůrných procesů, a tím zvýšit tvorbu hodnoty a stanovit náklady těchto procesů a zlepšit efektivnost zdrojů. Metodika je postavena na studii literatury za účelem prozkoumání hodnoty v rámci strategického řízení nákladů, jednak v primárních procesech, ale především v podpůrných procesech, dále na strukturovaných rozhovorech a interních dokumentech s využitím obsahové analýzy a analytických postupů. Výstupem je návrh modelu, včetně jeho ověření ve vybraném podniku.
 • Tvorba hodnot v cirkulární ekonomice
  V poslední době vznikají debaty k likvidaci produktů.  Cílem práce je analyzovat postupy souvisejí s udržitelností v odvětví mobilních telefonů z pohledu cirkulární ekonomiky a souvisejících strategií v rámci kruhového cyklu. K odvození tvorby hodnot se využije teorie transakčních nákladů (TCT) a analýza nákupu (make-or-buy analysis). Kombinace TCT s konceptem CE je nový výzkumný přístup, který umožňuje empirickou analýzu vztahů mezi hlavními aktéry (např. Výrobci) a nově vznikajícími provozovateli cyklu (např. Opravárenské a recyklační podniky).

doc. Ing. Tomáš Meluzín Ph.D.

 • Vstup podniku na kapitálový trh formou IPO
  Výzkum se zabývá finančními a nefinančními faktory vstupu podniku na kapitálový trh formou IPO.
 • Specifika ekonomického řízení rodinných podniků
  Výzkum je zaměřen na identifikaci specifik a návrh modelu pro ekonomické řízení rodinných podniků.

prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.

 • Vliv soudobé monetární expanze na korporátní akcie a dluhopisy
  Disertace se bude zabývat zkoumáním dopadů soudobé monetární expanze na korporátní akcie a dluhopisy.
 • Perspektivy finančních a reálných investic v podmínkách soudobého vývoje světové ekonomiky
  Práce bude analyzovat soudobý význam finančních a reálných investic s cílem predikovat směry jejich budoucího rozvoje s ohledem na soudobý vývoj jednotlivých zemí.

doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D.

 • Trh neinstitucionalizovaného soukromého kapitálu: role sítí a platforem a jejich ekonomicko-politické implikace
  Jedním z aktuálním směrů výzkumu v oblasti neinstitucionalizovaného rizikového a rozvojového kapitálu je role veřejných programů zaměřených na podporu business angel sítí a platforem. Jejich etablování a rozvoj se stává prioritním cílem hospodářské politiky. Cílem disertační práce je výzkum organizačních forem těchto sítí a platforem stejně jako jejich role vzhledem k měnícím se vnějším technologickým a ekonomickým podmínkám v prostředí  malých otevřených ekonomik.

 

ÚSTAV FINANCÍ

doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.

 • Využívání vybraných přístupů pro zvyšování výkonnosti podniků v ČR
  Měření výkonnosti podniku lze považovat za velmi rozsáhlou, složitou a ve vztahu k samotným podnikům za značně citlivou oblast podnikového řízení, což otevírá značné možnosti pro další výzkum a jeho zaměření. Cílem práce bude prozkoumat stávající přístupy pro zvyšování výkonnosti podniků, možnosti jejich použití v podmínkách ČR a navrhnout model využitelný pro potřeby konkrétního odvětví.

doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D.

 • Veřejné zakázky a konkurenceschopnost podniku
  Cílem práce bude posouzení vzájemného  vztahu mezi konkurenceschopností podniku a jeho účastí ve veřejných zakázkách. V analytické části práce budou využita veřejně přístupná sekundární data, předpokládá se i využití primárních dat ze šetření v podnicích.   Student zhodnotí, jak konkurenceschopnost ovlivní úspěšnost podniku ve veřejných výběrových řízeních, a následně prozkoumá vliv opakovaného získání veřejných zakázek na  ekonomiku podniku.

prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.

 • Predikce úpadku MSP v kontextu vývoje vnějšího prostředí
  Cílem práce je analyzovat význam faktorů vnějšího prostředí při predikci úpadku malých a středních podniků v Evropě. Zvláštní pozornost bude vněnová faktorům reprezentujícím bariery rozvoje podniku. Tyto faktory budou zkoumány v kombinaci s podnikově specifíckými faktory.
 • Určování hodnoty podniku ve vybraném oboru podnikání (vybrané problémy)
  Přístupy ke stanovení hodnoty podniku vycházející z očekávaného budoucího cash flow jsou velice citlivé na odhad parametrů typických pro obor podnikání. Cílem práce bude analyzovat specifika vybraného oboru a zakomponovat je do modelu určování hodnoty podniku.
 • Určování hodnoty podniku: Přístupy k určování pokračující hodnoty
  Cílem práce bude prozkoumat stávající modely určování pokračující hodnoty podniku a navrhnout modifikace pro specifické podmínky oceňování.

doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D.

 • Objective Key Results
  Výzkum se zaměří na aktuální způsoby nastavování strategických cílů v rámci organizací a sledování jejich naplňování s vazbou na operativní řízení prostřednictvím tzv. Objective Key Results (OKRs). Cílem bude navržení způsobu sestavení OKRs, designu dat a vizualizace tak, aby vypovídaly o plnění strategických cílů podniku.

 

ÚSTAV INFORMATIKY

doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc

 • Znalostní management v éře Průmyslu 4.0
  Výzkum se zaměří na analýzu současného stavu znalostního managementu a na návrh modelu znalostního managementu respektujícího podmínky Průmyslu 4.0.
 • Kvantitativní metody v projektovém řízení
  Výzkum se zaměří na analýzu současného stavu využití kvantitativním metod v oblasti projektového řízení a na návrh modelu sloužícího jako nástroj pro podporu řízení projektů.
 • Umělá inteligence v řízení podniku
  Výzkum se zaměří na analýzu současného stavu využívání metod umělé inteligence v řízení firem a na návrh modelu sloužícího jako nástroj pro efektivní řízení vybraných firemních procesů resp. pro podporu manažerského rozhodování.

prof. Ing. Petr Dostál, CSc.

 • Využití  metod umělé inteligence pro analýzu dat a tvorbu prediktivního modelu jako nástroj podnikového řízení
  Využití  metod umělé inteligence pro analýzu dat a tvorbu prediktivního modelu jako nástroj podnikového řízení. Použítí fuzzy logiky, umělých neuronových sítí a evolučních algoritmů v podnikatelství.

prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M., DrSc.

 • Dynamické biometrické metody autentizace v malých a středních podnicích
  Autentizace zaměstnanců při přístupu k aktivům (vstup do objektů, přihlášení k IS, podepisování dokumentů) je stále významnější součástí zabezpečení podniků. Téma zahrnuje aspekty právní, organizační, technologické a ekonomické, protože použití biometrických metod skrývá mnoho možností i omezení.

 

ÚSTAV MANAGEMENTU

doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D.

 • Marketing v období digitální transformace
  Výzkum zaměřený na změny využívání marketingových konceptů v rámci procesu všeobecné digitalizace. Primární zaměření na výrobní podniky působící na B2B i na B2C trzích. Výzkum konceptů zaměřených na tvorbu individualizovaných produktových nabídek.

doc. Ing. Robert Zich, Ph.D.

 • StrateStrategický rozvoj konkurenceschopnosti založený na principu multioborové spolupráce a síťového přístupu
  Trendy multioborové spolupráce a rozvoje sítí podnikatelského charakteru přináší potenciál pro identifikaci nových principů rozvoje systémů tvorby zákaznické hodnoty. Rozvoj strategické konkurenceschopnosti na této hodnotě založený vyžaduje revizi teoretického základu i rozvoj aplikačních postupů.
 • Strategický rozvoj značky
  Koncepty rozvoje značky byly vytvářeny pro podmínky tradičně vnímaného konkurenčního prostředí. Současné trendy vyžadují nové přístupy modifikaci teoretických konceptů i odlišný přístup k jejich aplikaci.