Témata k doktorskému studiu

pro rok 2020/2021
program Řízení a ekonomika podniku


ÚSTAV EKONOMIKY

doc. Ing. František Bartes, CSc.

 • Stanovení klíčových faktorů úspěšnosti CI a jejich vyhodnocování aplikacíTovek Tools  
  Cílem disertační práce bude stanovení klíčových faktorů Competitive Intelligence jako moderního nástroje strategického rozhodování podniku. Výzkum bude prováděn především v českých podnicích. Získané výsledky budou podrobeny kritické analýze s možností aplikace v dalších podnicích v ČR.
 • Využití zpravodajské analýzy ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku
  Cílem je správné využití zpravodajské analýzy zvyšuje přidanou hodnotu zpracovávané informace. Tato skutečnost vytváří kvalitnější podklady pro tvorbu podnikové strategie.
 • Zpravodajsky řízená strategie firmy
  Cílem je návrh modelu zpravodajsky řízené strategie podniku, který by zabezpečoval vyšší úroveň konkurenceschopnosti podniku.

prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.

 • Metodologický nástroj hodnocení společensky odpovědných investic pro rozhodování investorů
  Cílem je navrhnout metodologický nástroj komplexního hodnocení společensky odpovědného investování (SRI) pro rozhodování individuálních investorů. Dílčími cíli jsou analýza odpovědných investic ve vybraných odvětví (v rámci ČR, EU, popř. světa), výběr klíčových faktorů, které ovlivňují investiční rozhodování odpovědných investorů, návrh metodologického nástroje, komplexní posouzení výběru investičních variant pro rozhodování individuálních investorů.
 • Model tvorby hodnoty ve strategickém řízení nákladů se zaměřením na podpůrné procesy
  Primárním cílem je rozšířit výzkum v rámci strategického řízení nákladů založeného na hodnotách vytvořením modelu tvorby hodnot zahrnutím podpůrných procesů, a tím zvýšit tvorbu hodnoty a stanovit náklady těchto procesů a zlepšit efektivnost zdrojů. Metodika je postavena na studii literatury za účelem prozkoumání hodnoty v rámci strategického řízení nákladů, jednak v primárních procesech, ale především v podpůrných procesech, dále na strukturovaných rozhovorech a interních dokumentech s využitím obsahové analýzy a analytických postupů. Výstupem je návrh modelu, včetně jeho ověření ve vybraném podniku.
 • Tvorba hodnot v cirkulární ekonomice
  V poslední době vznikají debaty k likvidaci produktů.  Cílem práce je analyzovat postupy souvisejí s udržitelností v odvětví mobilních telefonů z pohledu cirkulární ekonomiky a souvisejících strategií v rámci kruhového cyklu. K odvození tvorby hodnot se využije teorie transakčních nákladů (TCT) a analýza nákupu (make-or-buy analysis). Kombinace TCT s konceptem CE je nový výzkumný přístup, který umožňuje empirickou analýzu vztahů mezi hlavními aktéry (např. Výrobci) a nově vznikajícími provozovateli cyklu (např. Opravárenské a recyklační podniky).

doc. Ing. Tomáš Meluzín Ph.D.

 • IPO v regionu CEE a interkonexe s vyspělými kapitálovými trhy EU
  Hlavním cílem výzkumného projektu je identifikovat, jaké externí faktory ovlivňují aktivitu v oblasti IPO v regionu střední a východní Evropy po roce 2004, a jaká je míra propojení těchto kapitálových trhů s vyspělými trhy EU.
 • IPO jako nástroj rozvoje kapitálového trhu
  V rámci výzkumu budou formulována opatření na podporu trhu s IPO v podmínkách českého kapitálového trhu a navrženo řešení, jak zvýšit zájem podniků o ekvitní financování.
 • Vliv veřejné podpory na konkurenceschopnost podniku
  Cílem výzkumného projektu je návrh a aplikace metodiky pro měření vlivu veřejné podpory na konkurenceschopnost podniku.

prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.

 • Soudobý vývoj burzovních trhů a jejich význam při ekonomickém řízení obchodních společností
  Dizertační práce se bude zabývat soudobým vývojem burzovních trhů se zaměřením na dopady, které novodobé vývojové trendy v burzovním obchodování přinášejí jednotlivým obchodním společnostem.
 • Vliv makroekonomické politiky ECB na akcie společností sídlících v eurozóně
  Dizertace se bude zabývat zkoumáním dopadů soudobé makroekonomické politiky ECB na akcie společností sídlících v eurozóně s ohledem na důsledky, které to v budoucnu způsobí ve financování podnikové sféry.
doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
 • Vliv mikroekonomické politiky státu na chování firmy
  Téma je zaměřeno na kritickou analýzu nástrojů a opatření mikroekonomické politiky státu ve vztahu k firmám (tržním subjektům), a reakci firem na tyto opatření. Konkrétně půjde o řešení cenové regulace, problematiky externalit, veřejných statků či problémů vzniklých z asymetrických informací.
 • Nástroje a metody cenové tvorby na nedokonale konkurenčním trhu
  Téma je zaměřeno na kritickou analýzu nástrojů a cenových strategií firem v oblasti cenové tvorby na nedokonale konkurenčním trhu, včetně cenové diskriminace.
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D.
 • Role hospodářské politiky při formování ekosystému podporujícího rozvoj nových technologických podniků
  Ekosystém formovaný hospodářskou politikou států, regionů a soukromých aktérů je z hlediska rozvoje nových technologických podniků aktuálně diskutovaným tématem. Disertační práce se zaměří na výzkum prvků "ekosystému" a jeho ekonomické, technologické a sociální dopady. Jaká má být hospodářská politika státu a regionů ve formování "ekosystému", který podpoří rozvoj technologických podniků v ČR?

 

ÚSTAV FINANCÍ

doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.

 • Zvyšování výkonnosti podniků v období průmyslu 4.0
  Většina systémů měření výkonnosti podniků je zaměřena na zlepšování existujících provozních procesů. V současné době zaváděné řízené robotické systémy pomáhají ke zkracování času výroby při zachování kvality a se zaměřením na náklady. Cílem disertační práce bude identifikace systémů hodnotících nejen nové indikátory, ale i vzájemné návaznosti při řízení podniku v období průmyslu 4.0.
 • Systém hodnocení ekonomických ukazatelů společností a jejich informační podpora
  V současné době pomáhají informační technologie ve všech sférách fungování společností. Možnost mít správné informace okamžitě k dispozici přitom ovlivňuje možnost okamžitého a správného rozhodování vedoucího k „úspěchu“ společnosti. Cílem disertační práce bude identifikace systémů hodnotících relevantní ekonomické ukazatele společností, analýza, zhodnocení informační podpory a návrh nejvhodnějšího systému informační podpory.
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D.
 • Vliv daňové politiky na chování podniku
  Cílem práce bude zjistit vliv daňové politiky na rozhodování podniků o vstupu a setrvání v zóně šedé ekonomiky. Při výzkumu budou využita veřejně přístupná sekundární data, předpokládá se i využití primárních dat ze šetření v podnicích vybraného odvětví.
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.
 • Určování hodnoty podniku ve vybraném oboru podnikání
  Přístupy ke stanovení hodnoty podniku vycházející z očekávaného budoucího cash flow jsou velice citlivé na odhad parametrů typických pro obor podnikání. Cílem práce bude analyzovat specifika vybraného oboru a zakomponovat je do modelu určování hodnoty podniku. 
 • Určování hodnoty začínajících podniků
  U začínajících podniků je náročné odhadnout budoucí vývoj a očekávané cash flow. Cílem práce bude prozkoumat stávající přístupy a navrhnout modifikace vhodné pro ohodnocování začínajících podniků.
 • Výkonnost rodinných podniků a faktory jejich rozvoje
  Cílem práce bude identifikovat faktory ovlivňující výkonnost rodinných podniků a provést jejich analýzu.

doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D.

 • Controlling v průmyslu 4.0
  Výzkum se zaměří na vliv digitálního věku, resp. průmyslu 4.0 na controlling, jeho nezbytné změny a nové možnosti využití automatizace, robotizace v controllingu.
 • KPIs – nástroj měření a řízení výkonnosti
  Výzkum se zaměří na aktuální způsoby zpracování dat a definici klíčových ukazatelů výkonnosti (KPIs) v podnicích. Cílem bude navržení způsobu sestavení KPIs, designu dat a vizualizace tak, aby vypovídaly o plnění strategických cílů podniku.
 • Controllingové systémy v inovacích
  Podstatou výzkumu je zhodnocení využívání controllingových systémů při řízení inovačních aktivit podniků, navržení a ověření ukazatelů pro jednotlivé fáze controllingového rámce Innovation Scorecard. 

 

ÚSTAV INFORMATIKY

doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc

 • Role znalostního managementu v éře digitální transformace
  Výzkum se zaměří na roli znalostního managementu v éře digitální transformace z technického i lidského hlediska a na návrh modelu řízení znalostí respektujícího tento transformativní přechod k digitalizaci.
 • Modelování a řízení portfolia projektů
  Výzkum se zaměří na analýzu stávajících přístupů řízení portfolia projektů s cílem navrhnout nový model respektující požadavky současného multiprojektového prostředí.

prof. Ing. Petr Dostál, CSc.

 • Využití umělé inteligence jako podpory pro rozhodování
  Využití umělé inteligence a její aplikace  jako podpory pro rozhodování při řízení podniku zvyšující kvalitu a rychlost rozhodování.

doc. Ing. Miloš Koch, CSc.

 • Metodika integrace informačních systémů  firmy
  Cílem práce je vytvořit metodiku pro nalezení potřeby a oblastí integrace  informačních systémů firmy za účelem zvýšení efektivity a efektivnosti řešení.
 • Metodika odstranění bezpečnostních slabin v oblasti užití i informačních systémů v procesech firem.
  Cílem práce je vytvořit metodiku, která umožní odstanit či snížit bezpečnostní rizika v užití informačních systémů v podnikových procesech, směřující k zlepšení současného stavu
 • Metodika efektivní implementace informačního systému
  Cílem práce je nalézt vhodnou metodiku pro efektivní implementaci informačního systému, s cílem zvýšit efektivnost řešení a eliminovat známá  rizika.

doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc.

 • Aplikace moderních matematicfkých postupů k analýzre a řízení vybraného dynamického ekonomického systému se zpožděním
  Aplikace nové globální metody konstrukce řešení okrajových úloh pro systémy obyčejných diferenciálních rovnic se zpožděnými argumenty na vybraný ekonomický dynamický model, analýza chování modelu v závislosti na změnách vstupních dat, optimalizace řízení

prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M., DrSc.

 • Dynamické biometrické metody autentizace v malých a středních podnicích
  Autentizace zaměstnanců při přístupu k aktivům (vstup do objektů, přihlášení k IS, podepisování dokumentů) je stále významnější součástí zabezpečení podniků. Téma zahrnuje aspekty právní, organizační, technologické a ekonomické, protože použití biometrických metod skrývá mnoho možností i omezení.
 • Ekonomická optimalizace výběru postupů pro zajišťování bezpečnosti IS/IT
  Práce má za cíl navrhout metodiky pro výběr efektivních nástrojů při zajišťování bezpečnosti IS/IT, tedy přispět k řešení stálého rozporu mezi náklady a přínosy při budování zabezpečených IS v malých a středních podnicích.

 

ÚSTAV MANAGEMENTU

doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D.

 • Marketingové koncepce postavené na zákaznické zkušenosti a jejich uplatnění
  Koncepty Customer Experience a User Experience jsou v dnešní době jedněmi z klíčových faktorů pro zajištění konkurenceschopnosti a dobrých obchodních výsledků společností zejména v B2C odvětvích. Klíčová je rovněž vazba na digitalizaci a využití digitálních forem komunikace.
 • Specifika marketingových strategií technologických startupů
  Výzkum vlivu aktuálních trendů podnikatelského prostředí na marketingové strategie a využívané nástroje u začínajících technologicky orientovaných podniků (startupů). Výzkum bude především zpracován kvalitativní formou. Na základě výzkumu budou připraveny návrhy a doporučení pro podniky, jak v této oblasti dále postupovat a jaké nástroje a jakým způsobem využívat.

prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA

 • Dynamika malých podniků
  Výzkum bude zkoumat podnikatelské praktiky malých firem ve vztahu k dynamice vnějšího prostředí. Výsledky výzkumu ověří postulát, že dynamika podnikatelského prostředí ovlivňuje vztah mezi organizační strukturou a strategickým chováním firmy.

doc.RNDr. Anna Putnová, Ph,D.

 • Inovace jako základ Průmylu 4.0
  Analýza vybraných průmyslových podniků, jejich inovačních aktivit a návrh modelu řízení firmy v podmínkách P 4.0.

doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D.

 • Hodnocení obchodních modelů z pohledu vstupu podniků na zahraniční trhy
  Odborné zdroje uvádí, že v centru výzkumu je hledání nových způsobů organizování obchodu, zejména v souvislosti se změnami transakcí při vytváření obchodních modelů z pohledu internacionalizace podniků. Cílem práce je vytvořit metodiku hodnocení obchodních modelů z pohledu vstupu podniků na zahraniční trh.
 • Možnosti rozvoje tradičního nezávislého obchodu v ČR
  Aktuální čísla vývoje českého obchodu za poslední roky potvrzují setrvale nepříznivý trend zanikání nejmenších, především venkovských prodejen. V zahraniční  a i tuzemské literatuře  se objevují výzkumy v oblasti alternativních možností tradičního nezávislého obchodu. Cílem práce je zmapovat možnosti a identifikovat klíčové faktory rozvoje tradičního nězávislého obchodu v ČR.
 • Dopady digitální strategie jednotného  evropského trhu na obchodní podnikání, ekosystémy měst a regionů
  Digitalizace je obecný jev, který ovlivňuje společnost jako celek -  nejenom podniky, ale dokonce i na univerzitách a dalších akademických institucích. Internet a digitální technologie mění celý svět. Je to trend přinášející obrovské příležitosti, ale i překážky, které na digitálním trhu existují, a způsobují, že subjekty, instituce i občané mají pouze omezený přístup ke zboží a službám. Je proto nutné připravit celé ekosystémy na digitální věk.  Digitalizace na univerzitách má několik implikací - ve výuce, výzkumua v administrativě. Cílem práce je vymezit dopady digitální strategie formou přležitostí a bariér pro digitální transformaci ekosystémů.