Mezinárodní projekty

Fakulta podnikatelská již od svého vzniku aktivně vytváří a rozvíjí mezinárodní platformu pro sdělování výsledků a navazování mezinárodní spolupráce akademických pracovníků fakulty v rámci celé řady mezinárodních projektů.

Projekt mezi Kyiv National Economic University a FP

2019-1-CZ01-KA107-061099

Projekt mezi Kyiv National Economic University (KNEU) a Fakultou podnikatelskou VUT v Brně (FP VUT) vychází z dlouhodobé spolupráce v oblasti vědy a výzkumu na individuální bázi a je doložitelné smlouvou z roku 2018.

Hlavním cílem projektu je poskytnout studentům i akademikům možnost prohloubit své dosavadní znalosti a dovednosti na partnerské univerzitě, posílit již existující vazby v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu a díky intenzivní spolupráci pedagogů vytvořit společný studijní magisterský program (Double degree) v oblasti „Management informační bezpečnosti“.  Ve vědecké oblasti budeme společně řešit otázky, související s informační bezpečností

V rámci projektu jsou plánovány tyto druhy mobilit:

  • Studijní pobyt doktorských studentů z KNEU na VUT v Brně - celkově přijedou na FP VUT dva PhD studenti na dobu tří měsíců.
  • Studijní pobyt doktorských studentů z FP  VUT v Brně na KNEU - celkově vyjedou dva PhD studenti na dobu tří měsíců na univerzitu KNEU.
  • Výukový pobyt učitelů z FP VUT v Brně na KNEU - celkově vyjedou čtyři zaměstnanci FP VUT na výukový pobyt o délce 10 dní na partnerskou univerzitu
  • Výukový pobyt učitelů z KNEU  na FP VUT - celkově vyjedou čtyři zaměstnanci KNEU na výukový pobyt o délce 10 dní na partnerskou univerzitu.

Pro FP VUT bude přínosem interakce a výměna znalostí mezi zahraničními a tuzemskými studenty a akademiky, jejich společná vědecká a výzkumná činnost, atd. Očekávaným přínosem spolupráce je potom zejména nárůstem počtu studijních mobilit studentů i zaměstnanců a spolupráce na pořádání společných vědeckých projektů a vytvoření společného studijního programu.  

Pomocí projektu mobility získá FP VUT v Brně možnost motivovat ke studiu v ČR novou skupinu studentů. Na tento projekt by měla navazovat další spolupráce a hledání možností, jak nabídnout kapacitu školy zahraničním studentům.

Pro partnerskou univerzitu KNEU umožňuje mobilita zaměstnanců v rámci programu Erasmus+ zvýšení úrovně výuky a výzkumné činnosti, zlepšení kvality výukových materiálů a postupů, použití modernějších metod výuky a sdílení získaných zkušeností.

Pedagogové, účastnící se mobilit, získají nový pohled na obsah výuky, výukové metody a přístup k zahraničním studentům ve škole. Dále vyučující získají zkušenosti s výukou v angličtině pro zahraniční studenty, což má pozitivní dopad na rozvoj internacionalizace obou univerzit

Studenti se seznámí s odlišnými přístupy k probírané problematice, bude jim umožněna participace na mezinárodním projektu, komunikace se studenty partnerské instituce, sdílení výstupů projektu a jejich propagace na partnerské instituci.

Dále dojde k profesnímu zdokonalení, navazování kontaktů, výměně zkušeností ve zvoleném oboru v obou typech mobilit.

Osobní kontakty, které budou vytvořeny v průběhu mobility, dají silný impuls k dalšímu rozvoji v oblasti vzdělávání a vědy.