Aktuální výzvy

MŠMT vyhlásilo

AKTION Česká republika - Rakousko

AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

Termíny pro podávání návrhů projektů:

15. dubna: pro období  1. 7. - 31. 12. 2020
15. září: pro období   15. 10. - 31. 12. 2020
30. listopadu: pro období 1. 2. - 31. 12. 2021

Více informací zde: https://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/pokyny-pro-projekty-d/

Technologická agentura - TA ČR

Byla vyhlášena rezortní výzva TAČR na druhou soutěž TREND, podprogram Technologičtí lídři

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU:

Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

Podpořeny budou projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž cílem je zavedení výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu, projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

 • Soutěžní lhůta začíná 30. 4. 2020
 • Soutěžní lhůta končí: 24. 6. 2020.
 • Vyhlášení výsledků soutěže: do 31. 12. 2020
 • Zahájení řešení projektu: 1. 1. 2021 – 1. 4. 2021
 • Délka řešení projektu: 12 – 60 měsíců

 

ODKAZ NA SOUTĚŽ:

https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/treti-verejna-soutez-4/

 

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ ÚDAJE:

Alokace soutěže – 1 mld. Kč

Maximální částka podpory na jeden projekt -40 mil. Kč

 

Technologická agentura - TA ČR

Byla vyhlášena 4. veřejná soutěž  TAČR ÉTA. Výzva je vyhlášena v souvislosti s pandemií COVID-19. Smyslem této veřejné soutěže je podpořit takové projekty, které využijí znalostí, zkušeností či dat z probíhající celospolečenské situace zapříčiněné pandemií COVID-19 a jejichž výsledky významně pomohou zvýšit odolnost společnosti a úspěšně se vypořádat nejen s touto krizí, ale i obdobnými krizemi v budoucnosti.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

 • Soutěžní lhůta začíná: 30. 4. 2020
 • Soutěžní lhůta končí: 15. 6. 2020
 • Vyhlášení výsledků soutěže: do 15. 9. 2020
 • Zahájení řešení projektu: 1. 7. – 1. 12. 2020
 • Nejzazší termín ukončení řešení projektu: 30. 11. 2022
 • Délka řešení projektu: max. 24  měsíců

 

Odkaz na soutěž:

https://www.tacr.cz/program-eta-vyhlaseni-4-verejne-souteze/

 

Zaměření veřejné soutěže:

Smyslem této veřejné soutěže je podpořit takové projekty, které využijí znalostí, zkušeností či dat z probíhající celospolečenské situace zapříčiněné pandemií COVID-19 a jejichž výsledky významně pomohou zvýšit odolnost společnosti a úspěšně se vypořádat nejen s touto krizí, ale i obdobnými krizemi v budoucnosti.

V rámci reakce na tuto krizi považujeme za nezbytné podpořit aplikovaný výzkum ve společenských, humanitních a uměleckých vědách (dále jen “SHUV”). Specificky chceme podpořit výzkumné projekty s aplikovatelnými výstupy v různých sociálních, vzdělávacích, ekonomických, legislativních, technologických, kulturních, etických, psychologických, mediálních a dalších oblastech, které se váží ke společenským důsledkům současné globální pandemie COVID-19.

 

Veřejná soutěž je zaměřena na zvýšení odolnosti společnosti vůči negativním dopadům této (popř. jiné obdobné) krize a na nové využití příležitostí pro inovace, na něž důsledky pandemie COVID-19 poukázaly.

Základní finanční údaje

Alokace soutěže 100 mil. Kč

Maximální částka podpory na jeden projekt – 4 mil. Kč

Ministerstvo vnitra ČR

byla vyhlášena 4. veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022 (BV III/4-VS). Výzva je vyhlášena v souvislosti s pandemií COVID-19.

Hlavním cílem 4. veřejné soutěže je dosažení nových poznatků a nových či zdokonalených technologií, které umožní složkám integrovaného záchranného systému ČR získat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické schopnosti potřebné ke zvládání krizových situací v případě epidemiologických hrozeb či úniků biologických agens nebo toxinů.

Důležité termíny:

 • Soutěžní lhůta začíná: 30. 4. 2020
 • Soutěžní lhůta končí: 12. 6. 2020 v 16.00 
 • Vyhlášení výsledků soutěže: do 31.10. 2020
 • Zahájení řešení projektu: nejdříve 1. 1.2021 a zároveň nesmí být navrhovaný projekt zahájený před účinností smlouvy/Rozhodnutí o poskytnutí podpory.
 • Nejzazší termín ukončení řešení projektu: 31. 12. 2022
 • Délka řešení projektu: max. 24  měsíců

 

Základní finanční údaje:

Maximální částka podpory na jeden projekt – 15 mil. Kč

Odkaz na soutěž:

https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/vyhlaseni-ctvrte-verejne-souteze.aspx

Technologická agentura - TA ČR

Byla vyhlášena 2. Veřejná soutěž programu DELTA.

 

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU:

Hlavním cílem tohoto programu je zvýšit množství konkrétních výstupů a výsledků aplikovaného výzkumu a to pomocí podpory společných projektů uchazečů z ČR a uchazečů ze zahraničí v oblastech, které jsou pro dané země perspektivní, zlepšení přenosu mezinárodních znalostí, dobré praxe a know-how a usnadnění pronikání na zahraniční trhy. Nově je do výzvy v rámci některých zemí zařazen také aplikovaný výzkum reagující na nákazu COVID-19.

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

 • Soutěžní lhůta začíná 14. 5. 2020
 • Soutěžní lhůta končí: 15. 7. 2020
 • Vyhlášení výsledků soutěže: do 30. 11. 2020
 • Zahájení řešení projektu: 1. 1. 2021 – 1. 6. 2021
 • Délka řešení projektu: 12 – 36 měsíců

 

ODKAZ NA SOUTĚŽ:

https://www.tacr.cz/program-delta-2-vyhlaseni-2-verejne-souteze/

 

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ ÚDAJE:

Maximální částka podpory na jeden projekt není stanovena

Technologická agentura - TA ČR

Byla vyhlášena 3. veřejná soutěž Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život

 

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU:

Cílem tohoto podprogramu je zjednodušit a zefektivnit veřejnou správu a zkvalitnit řízení a regulaci v oblasti životního prostředí. Ve třetí veřejné soutěži Ministerstvo životního prostředí upřesnilo témata v 41 prioritních výzkumných cílech. Desítka z nich je přímo zaměřena na sucho a další problematiku změny klimatu a další desítka pak nepřímo na dílčí technické a společenské problémy jak adaptace, tak mitigace, tj. omezování příspěvku člověka ke změně klimatu.

Přínosem návrhů projektů má být zjednodušení, zkvalitnění a zefektivnění veřejné správy a zkvalitnění řízení a regulací v oblasti životního prostředí. Očekávají se návrhy projektů, které budou vycházet z potřeb veřejné správy v oblasti životního prostředí, nebo nabídnou takové výsledky, které bude veřejná správa využívat zejména při tvorbě či plnění strategických a koncepčních dokumentů.

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

Soutěžní lhůta začíná 21. 5. 2020

Soutěžní lhůta končí: 22. 7. 2020

Vyhlášení výsledků soutěže: do 31. 12. 2020

Zahájení řešení projektu: 1. 1. 2021 – 1. 7. 2021

Délka řešení projektu: 12 – 36 měsíců

 

ODKAZ NA SOUTĚŽ:

https://www.tacr.cz/program-prostredi-pro-zivot-vyhlaseni-3-verejne-souteze/

 

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ ÚDAJE:

Maximální částka podpory na jeden projekt -12 mil.Kč

Předpokládaná alokace na veřejnou soutěž -  152 mil.Kč