Aktuální výzvy

Technologická agentura ČR vyhlásila

4. veřejnou soutěž programu ZÉTA (lhůta pro podání žádostí končí  21.11.2019)

Program  je zaměřen na podporu spolupráce akademické a aplikační sféry prostřednictvím zapojení posluchaček/posluchačů vysokoškolských programů a v opodstatněných případech také studentů/studentek programů středního vzdělávání a mladých výzkumných pracovnic/pracovníků  ve věku do 35 let včetně.

Více informací

 

1. veřejnou soutěž programu KAPPA (lhůta pro podání projektů: 20.11.2019-27.2.2020)

Program je obecně zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce subjektů z ČR s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu a na podporu propojování výzkumných organizací s odběrateli výstupů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje  a inovací, tedy s aplikační sférou (především s podniky a s dalšími subjekty na národní  i mezinárodní úrovni) působící v různých společenských oblastech.

Více informací

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo

OP PIKVýzva V. Partnerství znalostního transferu (příjem žádostí do 7.1.2020)

Podporovanou aktivitou je vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště.

Více informací

 

OP PIK– -VII. Výzva programu podpory Aplikace (příjem žádostí do 15.1.2020)

Cílem programu a Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

Více informací

MŠMT vyhlásilo

INTER Excellence : INTER COST (příjem žádostí do 16.12.2019)

Vyhlášena 4.veřejná soutěž. Cílem podprogramu je podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST2 v oblasti základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to formou nových akcí.

Více informací

 

INTER EXCELLENCE:INTER INFORM (příjem žádostí do 9.12.2019)

Vyhlášena3.veřejná soutěž pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích -podprogram INTER-INFORM (LTI20).

Více informací

AKTION Česká republika - Rakousko (příjem žádostí do 30.11.2019)

Program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

Více informací

 

H2020

Marie Sklodovska – Curie Actions in H2020 (RISE 2020)

Akce "Marie Skłodowska-Curie" (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA) tvoří s rozpočtem 6,2 mld. euro nezanedbatelnou část 1. pilíře programu H2020. Jejich cílem je podpořit lidské zdroje, mobilitu, další vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků v Evropském výzkumném prostoru. Podpora je zacílena na všechny vědní obory (bottom-up přístup). Poslední výzva Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE 2020) bude vyhlášena 5.12.2019 a bude trvat do 28.dubna 2020

Více informací