Aktuální výzvy

Technologická agentura ČR vyhlásila

1. veřejnou soutěž programu KAPPA (lhůta pro podání projektů: 20.11.2019-27.2.2020)

Program je obecně zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce subjektů z ČR s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu a na podporu propojování výzkumných organizací s odběrateli výstupů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje  a inovací, tedy s aplikační sférou (především s podniky a s dalšími subjekty na národní  i mezinárodní úrovni) působící v různých společenských oblastech.

Více informací

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo

OP PIKVýzva V. Partnerství znalostního transferu (příjem žádostí do 7.1.2020)

Podporovanou aktivitou je vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště.

Více informací

 

OP PIK– -VII. Výzva programu podpory Aplikace (příjem žádostí do 15.1.2020)

Cílem programu a Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

Více informací

MŠMT vyhlásilo

Vyhlášení 5. veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu ERC CZ (příjem žádostí končí dne 24. ledna 2020 ve 14:30 hodin)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se sídlem Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na realizaci programových projektů programu výzkumu, vývoje a inovací ERC CZ.

Cílem programu ERC CZ je podpořit excelentní výzkum na území ČR, a to realizací projektů předložených do některé z výzev Evropské rady pro výzkum, které byly zařazeny v rámci mezinárodního peer review hodnocení prováděného odbornými panely Evropské výzkumné rady v druhém kole do kategorie A nebo B a nezískaly podporu z evropských prostředků. Úplné znění programu je k dispozici zde: ERC CZ-program.pdf (370,27 kB).

Více informací

H2020

Marie Sklodovska – Curie Actions in H2020 (RISE 2020)

Akce "Marie Skłodowska-Curie" (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA) tvoří s rozpočtem 6,2 mld. euro nezanedbatelnou část 1. pilíře programu H2020. Jejich cílem je podpořit lidské zdroje, mobilitu, další vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků v Evropském výzkumném prostoru. Podpora je zacílena na všechny vědní obory (bottom-up přístup). Poslední výzva Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE 2020) bude vyhlášena 5.12.2019 a bude trvat do 28.dubna 2020

Více informací