Důležité termíny

Předchozí Následující
 • 1 738

  počet přihlášených uchazečů do bakalářského studia v roce 2022

 • 956

  počet přijatých studentů do bakalářského studia v roce 2022

 • 55%

  úspěšnost přijetí do bakalářského studia v roce 2022

 • Přijímačky dělat nemusíte, když splníte…

  1. SCIO – test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo slovenská verze Všeobecné študijné předpoklady
   • celkový percentil 60 a vyšší
   • uznávané termíny – 10. 12. 2022, 4. 2. 2023 a 4. 3. 2023
   • platí pro přijetí do programů Ekonomika podniku, Manažerská informatika, Procesní management, Účetnictví a daně

   POZOR! Společnost Scio výsledky fakultě automaticky nepředává, na fakultu musíte zaslat certifikát a žádost o přijetí – do 31. 3. 2023.

  2. Prospěch „výborně“ nebo „chvalitebně“ ve vybraných předmětech na střední škole

   Program Ekonomika podniku a program Účetnictví a daně

   pouze matematika ve všech ročnících střední školy – známka 1 nebo 2 na závěrečném vysvědčení v 1., 2. a 3. ročníku a na pololetním vysvědčení ve 4. ročníku

   Program Manažerská informatika

   matematika ve všech ročnících střední školy – známka 1 nebo 2 na závěrečném vysvědčení v 1., 2. a 3. ročníku a na pololetním vysvědčení ve 4. ročníku

   a současně

   jeden předmět zaměřený na informatiku alespoň 1 rok – známka 1 nebo 2 na závěrečném vysvědčení v 1., 2. a 3. ročníku

   Program Procesní management

   matematika ve všech ročnících střední školy – známka 1 nebo 2 na závěrečném vysvědčení v 1., 2. a 3. ročníku a na pololetním vysvědčení ve 4. ročníku

   a současně

   jeden předmět zaměřený na informatiku nebo jeden předmět zaměřený na STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE alespoň 1 rok – známka 1 nebo 2 na závěrečném vysvědčení v 1., 2. a 3. ročníku

    

   Program Entrepreneurship and Small Business Development

   ANGLIČTINA ve všech ročnících střední školy – známka 1 nebo 2 na závěrečném vysvědčení v 1., 2. a 3. ročníku a na pololetním vysvědčení ve 4. ročníku

   a současně

   jeden předmět zaměřený na informatiku nebo jeden předmět zaměřený na MARKETING alespoň 1 rok – známka 1 nebo 2 na závěrečném vysvědčení v 1., 2. a 3. ročníku

    

  3. Účast v soutěži Business Point
   • Účast v soutěži v akademickém roce 2022/2023
   • Umístění v celkovém pořadí na prvních třech místech
   • Platí pro přijetí do všech bakalářských studijních programů

   

  Pokud některou z těchto podmínek splníte, podejte elektronickou přihlášku ke studiu a současně do 31. 3. 2023 na fakultu zašlete doporučeným dopisem poštou nebo doručte osobně žádost a doklad o splnění podmínky:

  • ŽÁDOST O PŘIJETÍ – formulář žádosti k vytištění
  • CERTIFIKÁT o výsledku OSP (resp. VŠP) - společnost Scio fakultě výsledky nepředává, musíte doložit certifikát
  • Doklad o klasifikaci v určených předmětech potvrzený střední školou, případně úředně ověřené kopie vysvědčení – formulář dokladu o klasifikaci k vytištění
  • Certifikát o umístění v soutěži Business Point

   Adresa pro zaslání dokladů: Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno

  Uchazečům, kteří splní některou z výše uvedených podmínek pro přijetí prominutím přijímací zkoušky a doručí požadované doklady na fakultu ve stanoveném termínu, bude vyrozumění o přijetí prominutím přijímací zkoušky (včetně informací o zápisu do studia) odesláno elektronicky do 28. 4. 2023, současně bude výsledek zveřejněn v elektronické přihlášce.

 • Písemná přijímací zkouška do programů vyučovaných v českém jazyce

  Termín zkoušky: 26. 5. nebo 27. 5. 2023

  • jeden test – Test studijních předpokladů – uchazeč vybírá jednu z nabídnutých alternativ odpovědí, z nichž právě jedná je správná
  • při zkoušce není dovoleno používat kalkulačky, žádné podpůrné materiály ani žádná komunikační média
  • délka testu 45 minut, 25 úloh
  • správná odpověď 4 body, žádná odpověď 0 bodů, za nesprávnou odpověď se jeden bod odečítá, maximální počet dosažitelných bodů je 100
  • hodnocení písemné přijímací zkoušky „prospěl“ – při dosažení alespoň 30 bodů

   

  Pozvánka k přijímací zkoušce bude odeslána uchazečům

  • kteří nebyli přijati prominutím přijímací zkoušky,
  • pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému VUT na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce nejpozději 14 dnů před termínem konání
  • informace o termínu a místu konání zkoušky bude též zveřejněna v elektronické přihlášce
  • přihláška do více studijních programů = jedna zkouška (pozvánka na jeden termín zkoušky)

   

  Seznam doporučené literatury pro přípravu k přijímací zkoušce

  VZORY TESTŮ (2017 – 2022)

 • Přijímací řízení do programu Entrepreneurship and Small Business Development

  Termín zkoušky: 27. 4. nebo 28. 4. nebo 29. 4. 2023

  • ústní zkouška probíhá v anglickém jazyce před zkušební komisí
  • forma skupinového pohovoru, velikost skupiny 3 až 7 uchazečů
  • předpokládaná délka trvání 90 – 180 minut
  • zaměření pohovoru - ověření studijních předpokladů
  • hodnotí se oblasti: motivace ke studiu, schopnost řešit zadaný problém, schopnost práce v týmu, osobní projev a jazykové kompetence

   

  Pozvánka k přijímací zkoušce bude odeslána uchazečům

  • kteří nepožádali o přijetí prominutím přijímací zkoušky,
  • pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému VUT na e-mail adresu uvedenou v elektronické přihlášce nejpozději 14 dnů před termínem konání
  • informace o termínu a místu konání zkoušky bude též zveřejněna v elektronické přihlášce

   

  Výše poplatků za studium - rozhodnutí bude vydáno 30. 11. 2022

 • CIZINCI – podmínky přijetí ke studiu

  1. Ukončené střední vzdělání s maturitou – zahraniční vzdělání (maturitní vysvědčení) musí být uznáno v České republice (nostrifikace) nebo kladně posouzeno v rámci přijímacího řízení na fakultě (netýká se uchazečů ze Slovenska)
  2. Prokázání znalosti z českého jazyka (netýká se uchazečů ze Slovenska a uchazečů o studium programu akreditovaného v anglickém jazyce)
  3. Úspěšné složení přijímací zkoušky

  zobrazit více informací

Přihlaste se on-line

Podat e-přihlášku

Potřebujete s něčím poradit?

Kontaktujte studijní oddělení

+420 54114 3386 +420 54114 2648

studijni@fbm.vutbr.cz