• 2 162

  počet přihlášených uchazečů  do bakalářského studia v roce 2018

 • 1 366

  počet přijatých studentů do bakalářského studia v roce 2018

 • 63%

  úspěšnost přijetí do bakalářského studia v roce 2018

Průvodce přijímacím řízením do bakalářského studia

PÍSEMNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Skládá se ze dvou částí. Oba testy jsou koncipovány tak, že uchazeč vybírá jednu z nabídnutých alternativ odpovědí, z nichž je právě jediná správná. Nelze používat kalkulátory, žádné podpůrné materiály ani jakákoliv komunikační média. Lze používat pouze psací potřeby.

Test studijních předpokladů trvá 45 minut a obsahuje 25 úloh s pěti alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí čtyřmi body, žádná odpověď žádným bodem a za nesprávnou odpověď se odečte jeden bod, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 100.

Pokyny a doporučená literatura pro přípravu – Test studijních předpokladů

Test z anglického jazyka trvá 20 minut a obsahuje 25 otázek se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí jedním bodem, žádná nebo nesprávná odpověď žádným bodem, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 25.

Pokyny a doporučená literatura pro přípravu – Test z anglického jazyka


VZORY TESTŮ


Hodnocení písemné přijímací zkoušky – přijímací zkouška je hodnocena klasifikačním stupněm „prospěl“, jestliže uchazeč dosáhl alespoň 30 bodů z testu studijních předpokladů a současně dosáhl alespoň 8 bodů z testu z jazyka.

POZVÁNKA K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE - bude odeslána ELEKTRONICKY prostřednictvím informačního systému VUT na e-mail adresu uchazeče uvedenou v elektronické přihlášce nejpozději 14 dnů před termínem konání přijímací zkoušky.
Informace o termínu a místu konání přijímací zkoušky bude také zveřejněna v elektronické přihlášce.

 

Přijímačky dělat nemusíte, když…

Do všech bakalářských studijních oborů vyučovaných v českém jazyce (kromě oboru Entrepreneurship and Small Business Development)

Dosáhnete celkového percentilu 75 a vyššího v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností Scio.cz s.r.o.

Do bakalářského oboru Manažerská informatika

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky uchazečům o studium oboru Manažerská informatika:

 1. absolvovali ve všech ročnících středoškolského studia v České nebo Slovenské republice (u víceletých gymnázií v posledních čtyřech ročnících) předmět matematika a dosáhli na závěrečném vysvědčení prvních tří ročníků a na pololetním vysvědčení čtvrtého ročníku klasifikace „výborně“ nebo „chvalitebně“ a současně
 2. absolvovali v průběhu středoškolského studia v České nebo Slovenské republice (u víceletých gymnázií v průběhu posledních čtyř ročníků) alespoň jeden předmět, v trvání alespoň jednoho školního roku, zaměřený na informatiku a dosáhli na závěrečném vysvědčení v tomto (uchazečem vybraném) předmětu klasifikace „výborně“ nebo „chvalitebně“ a současně
 3. absolvovali ve všech ročnících středoškolského studia v České nebo Slovenské republice (u víceletých gymnázií v posledních čtyřech ročnících) předmět angličtina a dosáhli na závěrečném vysvědčení prvních tří ročníků a na pololetním vysvědčení čtvrtého ročníku klasifikace „výborně“ nebo „chvalitebně“.

FORMULÁŘ DOKLADU O KLASIFIKACI pro obor Manažerská informatikak vytištění

Uchazečům, kteří splní stanovené podmínky, bude písemné vyrozumění o přijetí prominutím přijímací zkoušky odesláno do 30. 4. 2019, současně bude výsledek zveřejněn v elektronické přihlášce.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO OBORU ENTREPRENEURSHIP AND SMALL BUSINESS DEVELOPMENT (dle čl. 9 Pravidel přijímacího řízení)

Povinnou přílohou přihlášky je motivační dopis v anglickém jazyce, který uchazeč připojí v elektronické podobě ve formátu pdf k elektronické přihlášce.

Přijímací zkouška se skládá z části:

 • písemné - Test z anglického jazyka - informace k testu a vzory v části 4. Písemná přijímací zkouška
 • ústní - probíhá v anglickém jazyce před zkušební komisí formou skupinového pohovoru. Předpokládaná velikost skupiny je 3 až 7 uchazečů, předpokládaná délka trvání je 90 – 180 minut. Pohovor je zaměřen na ověření všeobecných studijních předpokladů a hodnotí se tyto oblasti: motivace ke studiu, schopnost řešit zadaný problém, schopnost práce v týmu a osobní projev.

Termín zkoušky: 31. 5. a 1. 6. 2019.

POZVÁNKA K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE - bude odeslána ELEKTRONICKY prostřednictvím informačního systému VUT na e-mail adresu uchazeče uvedenou v elektronické přihlášce nejpozději 14 dnů před termínem konání přijímací zkoušky.
Informace o termínu a místu konání přijímací zkoušky bude také zveřejněna v elektronické přihlášce.

Podrobně viz Pravidla přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2019/2020

Výše poplatků za studium: 1 500 € za jeden akademický rok pro studenty ze zemí EU, 8 000 € za jeden akademický rok pro studenty ze zemí mimo EU - viz Rozhodnutí č. 19/2018 Poplatky za studium v cizím jazyce pro akademický rok 2019/2020

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

O počtu dosažených bodů bude uchazeč informován:

 • v den konání přijímací zkoušky po vyhodnocení testů,
 • zveřejněním na internetových stránkách fakulty bezprostředně po zpracování,
 • zveřejněním vytištěných sestav na úřední desce fakulty ve vestibulu budovy bezprostředně po zpracování,
 • zveřejněním výsledků v elektronické přihlášce, po provedení kontroly (zpravidla nejpozději do týdne po konání zkoušky).

Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu:

 • v den konání přijímací zkoušky, kdy se seznámí s počtem dosažených bodů nebo
 • dne 22. 5. 2019 od 9:00 do 11:00 hod. a od 13:00 do 14:30 hod. na studijním oddělení v místnosti P350

Písemné vyrozumění o výsledku přijímací zkoušky bude zasláno poštou do vlastních rukou uchazeče do 30 dnů ode dne konání přijímací zkoušky.

 

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ DĚKANA O NEPŘIJETÍ KE STUDIU

Odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu může uchazeč podat děkanovi fakulty:

 • ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí,
 • v písemné formě – formulář není předepsán – odvolání musí obsahovat nezbytně nutné údaje - identifikaci uchazeče (jméno a příjmení, datum narození, bydliště), číslo jednací rozhodnutí o nepřijetí, název studijního oboru, jehož se odvolání týká a vlastnoruční podpis uchazeče.

V rámci odvolacího řízení na fakultě je provedena kontrola vyhodnocení písemné přijímací zkoušky a posouzení důvodů podání odvolání. Děkan může odvolání vyhovět a rozhodnutí změnit. Pokud tak neučiní, postoupí odvolání ke konečnému rozhodnutí rektorovi.

Přihlaste se on-line

Podat e-přihlášku

Potřebujete s něčím poradit?

Kontaktujte studijní oddělení

+420 54114 2503 prijimaci-rizeni@fbm.vutbr.cz