Důležité termíny

Předchozí Následující
 • 2 162

  počet přihlášených uchazečů  do bakalářského studia v roce 2018

 • 1 366

  počet přijatých studentů do bakalářského studia v roce 2018

 • 63%

  úspěšnost přijetí do bakalářského studia v roce 2018

Písemná přijímací zkouška

Skládá se ze dvou testů. Oba testy jsou koncipovány tak, že uchazeč vybírá jednu z nabídnutých alternativ odpovědí, z nichž je právě jediná správná. Nelze používat kalkulátory, žádné podpůrné materiály ani jakákoliv komunikační média. Lze používat pouze psací potřeby.

Test studijních předpokladů trvá 45 minut a obsahuje 25 úloh s pěti alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí čtyřmi body, žádná odpověď žádným bodem a za nesprávnou odpověď se odečte jeden bod, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 100.

Pokyny a doporučená literatura pro přípravu – Test studijních předpokladů

Test z anglického jazyka trvá 20 minut a obsahuje 25 otázek se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí jedním bodem, žádná nebo nesprávná odpověď žádným bodem, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 25.

Pokyny a doporučená literatura pro přípravu – Test z anglického jazyka

Vzory testů

Hodnocení písemné přijímací zkoušky – přijímací zkouška je hodnocena klasifikačním stupněm „prospěl“, jestliže uchazeč dosáhl alespoň 30 bodů z testu studijních předpokladů a současně dosáhl alespoň 8 bodů z testu z jazyka.

Termín zkoušky: 22. 5. nebo 23. 5. 2020

Přijímačky dělat nemusíte, když…

Chcete studovat bakalářský studijní program vyučovaný v českém jazyce. A dosáhnete celkového percentilu 75 a vyššího v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o., a to v některém z těchto termínů - 7. 12. 2019, 8. 2. 2020 a 7. 3. 2020. Ostatní termíny konání NSZ Fakulta podnikatelská nezohledňuje.

Pokud podmínku splníte, zašlete do 31. 3. 2020 na fakultu:

 • ŽÁDOST O PŘIJETÍ – formulář k vytištění
 • CERTIFIKÁT o výsledku OSP (resp. VŠP) – originál nebo úředně ověřenou kopii

Prominutí přijímací zkoušky pro bakalářský program Manažerská informatika

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky uchazečům o studium programu Manažerská informatika:

 1. absolvovali ve všech ročnících středoškolského studia v České nebo Slovenské republice (u víceletých gymnázií v posledních čtyřech ročnících) předmět matematika a dosáhli na závěrečném vysvědčení prvních tří ročníků a na pololetním vysvědčení čtvrtého ročníku klasifikace „výborně“ nebo „chvalitebně“ a současně
 2. absolvovali v průběhu středoškolského studia v České nebo Slovenské republice (u víceletých gymnázií v průběhu posledních čtyř ročníků) alespoň jeden předmět, v trvání alespoň jednoho školního roku, zaměřený na informatiku a dosáhli na závěrečném vysvědčení v tomto (uchazečem vybraném) předmětu klasifikace „výborně“ nebo „chvalitebně“ a současně
 3. absolvovali ve všech ročnících středoškolského studia v České nebo Slovenské republice (u víceletých gymnázií v posledních čtyřech ročnících) předmět angličtina a dosáhli na závěrečném vysvědčení prvních tří ročníků a na pololetním vysvědčení čtvrtého ročníku klasifikace „výborně“ nebo „chvalitebně“.

Pokud tyto podmínky splňujete, zašlete do 31. 3. 2020 na fakultu formulář Doklad o klasifikaci pro obor Manažerská informatika.

Uchazečům, kteří splní stanovené podmínky, bude písemné vyrozumění o přijetí prominutím přijímací zkoušky odesláno do 30. 4. 2020, současně bude výsledek zveřejněn v elektronické přihlášce.

Přijímací řízení do programu Entrepreneurship and Small Business Development

Přijímací řízení se řídí dle čl. 9 Pravidel přijímacího řízení

Povinnou přílohou přihlášky je motivační dopis v anglickém jazyce, který uchazeč připojí v elektronické podobě ve formátu pdf k elektronické přihlášce.

Přijímací zkouška je ústní - probíhá v anglickém jazyce před zkušební komisí formou skupinového pohovoru. Předpokládaná velikost skupiny je 3 až 7 uchazečů, předpokládaná délka trvání je 90 – 180 minut. Pohovor je zaměřen na ověření všeobecných studijních předpokladů a hodnotí se tyto oblasti: motivace ke studiu, schopnost řešit zadaný problém, schopnost práce v týmu, osobní projev a jazykové kompetence.

Termín zkoušky: 28. 5. nebo 29. 5. nebo 30. 5. 2020

Výše poplatků za studium: 1 500 € (39 000 Kč) za jeden akademický rok pro studenty ze zemí EU, 8 000 € (208 000 Kč) za jeden akademický rok pro studenty ze zemí mimo EU - viz Rozhodnutí č. 15/2019 Poplatky za studium v anglickém jazyce pro akademický rok 2020/2021

Pozvánka k přijímací zkoušce

Pozvánka k přijímací zkoušce bude odeslána elektronicky prostřednictvím informačního systému VUT na e-mail adresu uchazeče uvedenou v elektronické přihlášce nejpozději 14 dnů před termínem konání přijímací zkoušky.

Informace o termínu a místu konání přijímací zkoušky bude také zveřejněna v elektronické přihlášce.

Podrobně viz Pravidla přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2020/2021

Přihlaste se on-line

Podat e-přihlášku

Potřebujete s něčím poradit?

Kontaktujte studijní oddělení

+420 54114 3386 +420 54114 2648

studijni@fbm.vutbr.cz