Důležité termíny

Předchozí Následující
 • 1 797

  počet přihlášených uchazečů do bakalářského studia v roce 2019

 • 1 147

  počet přijatých studentů do bakalářského studia v roce 2019

 • 64%

  úspěšnost přijetí do bakalářského studia v roce 2019

ON-LINE přijímací zkouška

DŮLEŽITÉ

Zkušební test: 7. 5. 2021

Zkušební test k otestování technického vybavení proběhne stejnou formou jako přijímací zkouška. Informace ke zkušebnímu testu budou zaslány přihlášeným uchazečům elektronicky prostřednictvím informačního systému VUT.

Termín zkoušky: 21. 5. nebo 22. 5. 2021

On-line přijímací zkouška se skládá ze dvou testů. Oba testy jsou koncipovány tak, že uchazeč vybírá jednu z nabídnutých alternativ odpovědí, z nichž je právě jediná správná. Nelze používat kalkulátory, žádné podpůrné materiály ani jakákoliv komunikační média. Specifikace potřebného technického a dalšího vybavení je popsána v pokynech k on-line zkoušce včetně podrobných informací k průběhu a zásadám zkoušky.

Test studijních předpokladů trvá 30 minut a obsahuje 25 úloh s pěti alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí čtyřmi body, žádná odpověď žádným bodem a za nesprávnou odpověď se odečte jeden bod, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 100.

Pokyny a doporučená literatura pro přípravu – Test studijních předpokladů

Test z anglického jazyka trvá 15 minut a obsahuje 25 otázek se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí jedním bodem, žádná nebo nesprávná odpověď žádným bodem, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 25.

Pokyny a doporučená literatura pro přípravu – Test z anglického jazyka

Vzory testů

Hodnocení přijímací zkoušky – přijímací zkouška je hodnocena klasifikačním stupněm „prospěl“, jestliže uchazeč dosáhl alespoň 30 bodů z testu studijních předpokladů a současně dosáhl alespoň 8 bodů z testu z jazyka.

Přijímačky dělat nemusíte, když…

Chcete studovat bakalářský studijní program vyučovaný v českém jazyce. A dosáhnete celkového percentilu 75 a vyššího v testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o., a to v některém z těchto termínů - 12. 12. 2020, 6. 2. 2021, 6. 3. 2021 a 28. 3. 2021. Ostatní termíny konání NSZ Fakulta podnikatelská nezohledňuje.

Pokud podmínku splníte, zašlete do 23. 4. 2021 na fakultu:

 • ŽÁDOST O PŘIJETÍ – formulář k vytištění
 • CERTIFIKÁT o výsledku OSP (resp. VŠP) – originál nebo úředně ověřenou kopii

Scio – Nezávislé a spravedlivé přijímačky

Prominutí přijímací zkoušky pro bakalářský program Manažerská informatika

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky uchazečům o studium programu Manažerská informatika:

 1. absolvovali ve všech ročnících středoškolského studia v České nebo Slovenské republice (u víceletých gymnázií v posledních čtyřech ročnících) předmět matematika a dosáhli na závěrečném vysvědčení prvních tří ročníků a na pololetním vysvědčení čtvrtého ročníku klasifikace „výborně“ nebo „chvalitebně“ a současně
 2. absolvovali v průběhu středoškolského studia v České nebo Slovenské republice (u víceletých gymnázií v průběhu posledních čtyř ročníků) alespoň jeden předmět, v trvání alespoň jednoho školního roku, zaměřený na informatiku a dosáhli na závěrečném vysvědčení v tomto (uchazečem vybraném) předmětu klasifikace „výborně“ nebo „chvalitebně“ a současně
 3. absolvovali ve všech ročnících středoškolského studia v České nebo Slovenské republice (u víceletých gymnázií v posledních čtyřech ročnících) předmět angličtina a dosáhli na závěrečném vysvědčení prvních tří ročníků a na pololetním vysvědčení čtvrtého ročníku klasifikace „výborně“ nebo „chvalitebně“.

Pokud tyto podmínky splňujete, zašlete do 31. 3. 2021 na fakultu formulář Doklad o klasifikaci pro obor Manažerská informatika.

Uchazečům, kteří splní stanovené podmínky, bude písemné vyrozumění o přijetí prominutím přijímací zkoušky odesláno do 30. 4. 2021, současně bude výsledek zveřejněn v elektronické přihlášce.

Přijímací řízení do programu Entrepreneurship and Small Business Development

Přijímací řízení se řídí dle čl. 9 Pravidel přijímacího řízení

Povinnou přílohou přihlášky je motivační dopis v anglickém jazyce, který uchazeč připojí v elektronické podobě ve formátu pdf k elektronické přihlášce.

Přijímací zkouška je ústní - probíhá v anglickém jazyce před zkušební komisí formou skupinového pohovoru. Předpokládaná velikost skupiny je 3 až 7 uchazečů, předpokládaná délka trvání je 90 – 180 minut. Pohovor je zaměřen na ověření všeobecných studijních předpokladů a hodnotí se tyto oblasti: motivace ke studiu, schopnost řešit zadaný problém, schopnost práce v týmu, osobní projev a jazykové kompetence.

Termín zkoušky: 27. 5. nebo 28. 5. 2021

Informace o on-line formě přijímací zkoušky budou zveřejněny ve druhé polovině dubna 2021.

2. kolo přihlášek a přijímací zkoušky:

 • od 1.6. do 2.8.2021 - podávání přihlášek
 • 26.8.2021 - přijímací řízení

Výše poplatků za studium: 1 500 € (39 000 Kč) za jeden akademický rok pro studenty ze zemí EU, 8 000 € (208 000 Kč) za jeden akademický rok pro studenty ze zemí mimo EU - viz Rozhodnutí č. 15/2020 Poplatky za studium v anglickém jazyce pro akademický rok 2021/2022

Pozvánka k přijímací zkoušce

Pozvánka k přijímací zkoušce bude odeslána elektronicky prostřednictvím informačního systému VUT na e-mail adresu uchazeče uvedenou v elektronické přihlášce nejpozději 14 dnů před termínem konání přijímací zkoušky.

Informace o termínu a místu konání přijímací zkoušky bude také zveřejněna v elektronické přihlášce.

Uchazeč, který se přihlásí současně navíce studijních programů vyučovaných v českém jazyce, koná jednu přijímací zkoušku (dostane pozvánku na jeden termín zkoušky).

CIZINCI – podmínky přijetí ke studiu

 1. Ukončené střední vzdělání s maturitou – zahraniční vzdělání (maturitní vysvědčení) musí být uznáno v České republice (nostrifikace) nebo kladně posouzeno v rámci přijímacího řízení na fakultě (netýká se uchazečů ze Slovenska)
 2. Prokázání znalosti z českého jazyka (netýká se uchazečů ze Slovenska a uchazečů o studium programu akreditovaného v anglickém jazyce)
 3. Úspěšné složení přijímací zkoušky

zobrazit více informací

Přihlaste se on-line

Podat e-přihlášku

Potřebujete s něčím poradit?

Kontaktujte studijní oddělení

+420 54114 3386 +420 54114 2648

studijni@fbm.vutbr.cz