Ústav financí

Akademičtí pracovníci ústavu zajišťují výuku především v rámci bakalářského studijního oboru Účetnictví a daně a navazujícího magisterského studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku, oba akreditované ve studijním programu Ekonomika a management. V prvně uvedeném oboru zajišťují výuku předmětů Veřejné finance, Finance podniku, Finanční analýza a plánování, Podnikání fyzických a právnických osob, Účetnictví, Finanční účetnictví, Účetnictví subjektů veřejného sektoru, Rozpočetnictví a kalkulace, Aplikace daňové soustavy, Daň z přidané hodnoty, Zdanění fyzických osob, Zdanění právnických osob, Mezinárodní zdanění příjmů, Daňové řízení a soudní ochrana, Základy práva, Civilní procesní právo, Obchodní právo. V uvedeném navazujícím magisterském oboru se pak jedná o zabezpečení profilových předmětů oboru, kterými jsou Mezinárodní účetní standardy, Konsolidace účetní závěrky, DPH v zemích EU, Mezinárodní daňové systémy, Finanční management, Mezinárodní finance, Rating a oceňování podniku, Manažerské účetnictví, Rozbor výkonnosti podniku, Controlling, Veřejné právo, Základy práva EU. Výuka některých předmětů, zejména daní, účetnictví a práva je zajišťována ve spolupráci s odborníky z praxe a jiných vysokých škol, zejména z řad členů Komory daňových poradců ČR a akademických pracovníků Právnické fakulty MU v Brně.

Pracovníci ústavu zabezpečují výuku i v dalších studijních programech a oborech akreditovaných na Fakultě podnikatelské, Ústavu soudního inženýrství, Fakultě informačních technologií a Fakultě stavební VUT v Brně. Jsou to předměty Účetnictví, Manažerské účetnictví, Základy financování, Finanční řízení a investování, Finanční management pro informatiky, Finanční a pojistná matematika, Financování podnikových činností, Finanční management. Pracovníci ústavu se rovněž podílejí na výuce v rámci studijního programu Master of Business Administration uskutečňovaného ve spolupráci Fakulty podnikatelské VUT v Brně a University of St. Francis v Joliet Illinois.

V rámci vědeckovýzkumné činnosti se ústav zaměřuje zejména na následující oblasti:

  • hodnocení a posilování konkurenční schopnosti podniků a vliv internacionalizace na jejich výkonnost,
  • zkoumání vlivu spojování podniků na jejich výkonnost,
  • zkoumání specifik finančního řízení holdingů,
  • určování hodnoty podniků a oceňování jeho majetkových složek,
  • tvorba modelů predikce bankrotu a výzkum faktorů insolvence,
  • metodické otázky transformace podniků z právního, daňového a účetního hlediska,
  • mezinárodní zdaňování pasivních příjmů s akcentem kladeným na mezinárodní zdaňování příjmů z licenčních poplatků,
  • zkoumání specifických finančních vztahů ve veřejném sektoru (územně samosprávné celky, veřejné podniky, neziskové organizace).

Výsledky výzkumné činnosti jsou prezentovány formou vědeckých a odborných článků, vystoupení na konferencích, vydáváním odborných knih a učebnic. Aktuální poznatky jsou rovněž přenášeny do výuky příslušných předmětů, studenti jsou tak seznamováni s nejnovějšími poznatky a trendy.

Studenti jsou aktivně zapojováni do výzkumných aktivit ústavu. Pod patronací ústavu se rovněž účastní i mezinárodních soutěží v oblasti účetnictví, kde standardně dosahují výborných výsledků.

Kontaktní údaje

Fakulta podnikatelská
Ústav financí
Kolejní 2906/4
612 00 Brno

+420 54114 3701