ÚvodZájemce o studiumBakalářské studium Průvodce přijímacím řízením
villa di puncak

Průvodce přijímacím řízením do bakalářského studia

1. Studijní obory otevírané v akademickém roce 2018/2019
2. Přihláška ke studiu
3. Přípravný kurz k písemné přijímací zkoušce
4. Písemná přijímací zkouška
5. Prominutí přijímací zkoušky
5.1 Prominutí přijímací zkoušky na všechny bakalářské obory
5.2. Prominutí přijímací zkoušky na obor Manažerská informatika
6. Přijímací řízení do oboru Entrepreneurship and Small Business Development
7. Důležité termíny
8. Výsledky přijímací zkoušky
9. Odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu
1. STUDIJNÍ OBORY OTEVÍRANÉ V AKADEMICKÉM ROCE 2018/2019

Studijní program:   B6208 Ekonomika a management
Studijní obor:   6202R049 Účetnictví a daně
Studijní obor:   6208R020 Ekonomika podniku - nahrazen nově akreditovaným studijním programem Ekonomika podniku
Studijní obor:   6208R161 Ekonomika a procesní management - nahrazen nově akreditovaným studijním programem Procesní management
Forma studia:   prezenční
Délka studia:   3 roky
Titul:   Bc.

 

Studijní program:   B6208 Economics and Management
Studijní obor:   Entrepreneurship and Small Business Development
Forma studia:   prezenční - výuka v anglickém jazyce
Délka studia:   3 roky
Titul:   Bc.
Poplatek za studium:   dle Rozhodnutí děkana pro aktuální akademický rok

 

Studijní program:   B6209 Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor:   6209R021 Manažerská informatika
Forma studia:   prezenční
Délka studia:   3 roky
Titul:   Bc.
2. PŘIHLÁŠKA KE STUDIU – DO 30.4.2018

Přihlášku je možné podat:

 • v elektronické podobě ZDE
  Administrativní poplatek za elektronickou přihlášku: 600,- Kč (23 EUR při platbě ze zahraničí)
  Postup pro podání přihlášky a způsob platby poplatku za přijímací řízení (číslo účtu, variabilní symbol, specifický symbol) je uveden v nápovědě. Uchazeč není povinen zasílat doklad o platbě na fakultu. Přihláška bude zaregistrována až po uhrazení správního poplatku.
 • v listinné podobě – na papírovém formuláři (standardní tiskopis SEVT) – návod pro vyplnění včetně pokynů pro zaplacení administrativního poplatku ZDE
  Administrativní poplatek za písemnou přihlášku: 650,- Kč

Uchazeč o bakalářské studium podává na každý z vybraných bakalářských studijních oborů samostatnou přihlášku ke studiu (pokud se tak rozhodne) se všemi náležitostmi (včetně uhrazení administrativních poplatků). Uchazeč, který se přihlásí současně na více oborů z programu Ekonomika a management (tj. Ekonomika podniku, Ekonomika a procesní management, Účetnictví a daně)  koná jednu písemnou přijímací zkoušku společnou pro všechny obory. Uchazeč, který se přihlásí na některý z oborů programu Ekonomika a management a současně na program Systémové inženýrství a informatika (obor Manažerská informatika), koná dvě různé písemné přijímací zkoušky (tyto se konají v různých termínech).

Uchazeč o studium oboru Entrepreneurship and Small Business Development koná samostatnou ústní přijímací zkoušku.

Podmínkou pro přijetí uchazečů do bakalářských studijních programů je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou a složení přijímací zkoušky. Maturitní vysvědčení uchazeč nedokládá k přihlášce ani u přijímací zkoušky; přijatí uchazeči ho předloží až u zápisu.


3. PŘÍPRAVNÝ KURZ K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE - PŘIHLÁŠKA DO 5.4.2018

Termíny konání
Budou probíhat paralelně dva obsahově shodné kurzy:

v pátek   13.4., 20.4. a 27.4.2018   odpoledne 15:00 – 20:00 hod.
v sobotu   14.4., 21.4. a 28.4.2018   dopoledne 8:30 – 13:30 hod.


Zvláštní pozvánky nebudou zasílány, přihlášení uchazeči se dostaví přímo na kurz, který si vybrali (pátek nebo sobota) – v první výukový den alespoň 30 minut předem k prezenci.

Obsahová náplň
Z celkového počtu 18 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 minut), rozdělených do tří dnů po 6 výukových hodinách, bude 1 hodina věnována úvodní informaci o náplni přijímací zkoušky a podrobnému vymezení znalostí pro test z anglického jazyka, 3 hodiny informatice a 14 hodin úlohám řešitelského typu z Testu studijních předpokladů.

Místo konání
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, Brno – Královo Pole
Dopravní spojení

Přihlášky do kurzu je možné podat elektronicky od 1.1.2018 do 5.4.2018.

Cena kurzu: 1550,- Kč
V ceně je zahrnuta cena Příručky pro přípravu k přijímacím zkouškám *)
Uhraďte na účet fakulty:

Banka: ČSOB   Kód banky: 0300
Číslo účtu: 111 044 532   Konstantní symbol: 0379 (ostatní služby)
Variabilní symbol: 179      

Specifický symbol: číslo elektronické přihlášky ke studiu ( = 10 číslic z klíče přihlášky)
Do „zprávy pro příjemce platby“ uveďte jméno a příjmení účastníka kurzu.


*) Doporučený studijní materiál pro přípravu k přijímacím zkouškám:

Název: Příručka pro přípravu k přijímacím zkouškám na bakalářské studijní programy

Prodejna Akademického nakladatelství CERM s.r.o., Kolejní 2906/4, 612 00 Brno
(možnost zaslání na dobírku - http://www.cerm.cz/)


4. PÍSEMNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Skládá se ze dvou částí. Oba testy jsou koncipovány tak, že uchazeč vybírá jednu z nabídnutých alternativ odpovědí, z nichž je právě jediná správná. Nelze používat kalkulátory, žádné podpůrné materiály ani jakákoliv komunikační média. Lze používat pouze psací potřeby.

Test studijních předpokladů trvá 45 minut a obsahuje 25 úloh s pěti alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí čtyřmi body, žádná odpověď žádným bodem a za nesprávnou odpověď se odečte jeden bod, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 100.

Pokyny a doporučená literatura pro přípravu – Test studijních předpokladů – program Ekonomika a management
Pokyny a doporučená literatura pro přípravu – obor Manažerská informatika

Test z jazyka anglického trvá 20 minut a obsahuje 25 otázek se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí jedním bodem, žádná nebo nesprávná odpověď žádným bodem, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 25.

Pokyny a doporučená literatura pro přípravu – Test z jazyka anglického

Maximální počet dosažitelných bodů z obou testů je 125.


VZORY TESTŮ


Hodnocení písemné přijímací zkoušky – přijímací zkouška je hodnocena klasifikačním stupněm „prospěl“, jestliže uchazeč dosáhl alespoň 30 bodů z testu studijních předpokladů a současně dosáhl alespoň 8 bodů z testu z jazyka.


5. PŘIJETÍ PROMINUTÍM PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

5.1 PROMINUTÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VŠECHNY BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY (kromě oboru Entrepreneurship and Small Business Development)

NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY

 1. Přijat prominutím přijímací zkoušky bude uchazeč, který absolvuje test Obecných studijních předpokladů (OSP) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ)  nebo v jeho slovenské verzi Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) organizovaných společností Scio.cz s.r.o. a dosáhne celkový percentil stejný nebo vyšší než 75 v termínech NSZ konaných 9.12.2017, 2.2.2018, 3.3.2018 a 29.3.2018.
 2. Termíny testování, vzorové testy a podmínky přihlašování jsou zveřejněny na http://www.scio.cz/nsz.
 3. Uznán bude nejlepší dosažený výsledek OSP resp. VŠP v jednom z těchto termínů 9.12.2017, 2.2.2018, 3.3.2018 a 29.3.2018. Výsledky dosažené v jiných termínech nebudou akceptovány.
 4. Předání výsledků: Dosažené výsledky uchazečů fakultě předává výhradně společnost Scio.cz, s.r.o. Každý uchazeč však musí společnosti Scio.cz, s.r.o. poskytnout svůj souhlas k předání výsledků (učiní tak v rámci přihlášky na zkoušku OSP resp. VŠP).


5.2 PROMINUTÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA OBOR MANAŽERSKÁ INFORMATIKA

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky uchazečům o studium oboru Manažerská informatika:

 1. absolvovali ve všech ročnících středoškolského studia v České nebo Slovenské republice (u víceletých gymnázií v posledních čtyřech ročnících) předmět matematika a dosáhli na závěrečném vysvědčení prvních tří ročníků a na pololetním vysvědčení čtvrtého ročníku klasifikace „výborně“ nebo „chvalitebně“

  a současně
 2. absolvovali v průběhu středoškolského studia v České nebo Slovenské republice (u víceletých gymnázií v průběhu posledních čtyř ročníků) alespoň jeden předmět,  v trvání alespoň jednoho školního roku, zaměřený na informatiku a dosáhli na závěrečném vysvědčení v tomto (uchazečem vybraném) předmětu klasifikace „výborně“ nebo „chvalitebně“

  a současně
 3. absolvovali ve všech ročnících středoškolského studia v České nebo Slovenské republice (u víceletých gymnázií v posledních čtyřech ročnících) předmět angličtina a dosáhli na závěrečném vysvědčení prvních tří ročníků a na pololetním vysvědčení čtvrtého ročníku klasifikace „výborně“ nebo „chvalitebně“.

Doklady o klasifikaci potvrzené střední školou ve shora uvedených předmětech musí uchazeč dodat nejpozději do 30.4.2018 (případně s poštovním razítkem odeslání 30.4.2018), a to na studijní oddělení fakulty osobně nebo doporučeným dopisem.

FORMULÁŘ DOKLADU O KLASIFIKACI pro obor Manažerská informatikak vytištění

 

6. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO OBORU ENTREPRENEURSHIP AND SMALL BUSINESS DEVELOPMENT (dle čl. 9 Pravidel přijímacího řízení)

Povinné přílohy k přihlášce:

 1. životopis v anglickém jazyce a
 2. motivační dopis v anglickém jazyce

doručit na studijní oddělení fakulty do 30. 4. 2018.

Přijímací zkouška: ústní v anglickém jazyce před zkušební komisí formou skupinového pohovoru. Předpokládaná velikost skupiny je 3 až 7 uchazečů, předpokládaná délka trvání je 45 – 60 minut. Pohovorem se ověřuje zejména schopnost komunikace, úroveň komunikace v angličtině, schopnost reagovat na zadaný úkol a schopnost aplikovat znalosti související s oborem v okamžité komunikaci.

Termín ústní zkoušky: 1. 6. 2018.

Podrobně viz Pravidla přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2018/2019

Výše poplatků za studium: 1 500 € za jeden akademický rok pro studenty ze zemí EU, 8 000 € za jeden akademický rok pro studenty ze zemí mimo EU - viz Rozhodnutí č. 19/2017 Poplatky za studium v cizím jazyce pro akademický rok 2018/2019


7. DŮLEŽITÉ TERMÍNY


Podání přihlášky ke studiu do 30.4.2018
Doložení dokladu o prospěchu pro prominutí přijímací zkoušky – pouze obor Manažerská informatika do 30.4.2018
Obor Entrepreneurship and Small Business Development - zaslání životopisu a motivačního dopisu (oboje v angličtině) do 30.4.2018
Přípravný kurz k písemné přijímací zkoušce – přihlášky do kurzu do 5.4.2018
Přípravný kurz k písemné přijímací zkoušce 13., 20. a 27.4.2018
14., 21. a 28.4.2018
Písemná přijímací zkouška 25. a 26.5.2018
Ústní přijímací zkouška do oboru Entrepreneurship and Small Business Development 1.6.2018
8. VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

O počtu dosažených bodů bude uchazeč informován:

 • v den konání přijímací zkoušky po vyhodnocení testů,
 • zveřejněním na internetových stránkách fakulty bezprostředně po zpracování,
 • zveřejněním vytištěných sestav na úřední desce fakulty ve vestibulu budovy bezprostředně po zpracování,
 • zveřejněním výsledků v elektronické přihlášce, po provedení kontroly (zpravidla do týdne po konání zkoušky).

Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu:

 • v den konání přijímací zkoušky, kdy se seznámí s počtem dosažených bodů nebo
 • dne 30.5.2018 od 9:00 do 11:00 hod. a od 13:00 do 14:30 hod. na studijním oddělení v místnosti P376

Písemné vyrozumění o výsledku přijímací zkoušky bude zasláno poštou do vlastních rukou uchazeče do 30 dnů ode dne konání přijímací zkoušky.
9. ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ DĚKANA O NEPŘIJETÍ KE STUDIU

Odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu může uchazeč podat děkanovi fakulty:

 • ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí,
 • v písemné formě – formulář není předepsán – odvolání musí obsahovat nezbytně nutné údaje - identifikaci uchazeče (jméno a příjmení, datum narození, bydliště), číslo jednací rozhodnutí o nepřijetí, název studijního oboru, jehož se odvolání týká a vlastnoruční podpis uchazeče.

V rámci odvolacího řízení na fakultě je provedena kontrola vyhodnocení písemné přijímací zkoušky a posouzení důvodů podání odvolání. Děkan může odvolání vyhovět a rozhodnutí změnit. Pokud tak neučiní, postoupí odvolání ke konečnému rozhodnutí rektorovi.

Odpovědnost: Ing. Marta Mizerová
Vysoké učení technické v Brně | Fakulta podnikatelská Kolejní 2906/4 | 612 00 Brno | IČO: 00216305 | DIČ: CZ00216305 | mapa