ÚvodZájemce o studiumMagisterské studium Průvodce přijímacím řízením
villa di puncak

Průvodce přijímacím řízením do magisterského studia

1. Studijní programy a obory otevírané v akademickém roce 2018/2019
2. Přihláška ke studiu
3. Přípravný kurz k písemné přijímací zkoušce
4. Písemná přijímací zkouška
5. Prominutí přijímací zkoušky
6. Přijímací řízení do programu European Business and Finance
7. Důležité termíny
8. Výsledky přijímací zkoušky
9. Odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu
1. STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY OTEVÍRANÉ V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020

Studijní program:   N6208 Ekonomika a management
Studijní obor:   6208T097 Řízení a ekonomika podniku
Studijní obor:   6208T117 Účetnictví a finanční řízení podniku
Forma studia:   prezenční a kombinovaná
Délka studia:   2 roky
Titul:   Ing.
     
Studijní program:   N6209 Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor:   6209T015 Informační management 
Forma studia:   prezenční
Délka studia:   2 roky
Titul:   Ing.
     
Studijní program:   N0311A050008  European Business and Finance - přijímací řízení je zastaveno
Forma studia:   prezenční - výuka v anglickém jazyce
Délka studia:   2 roky
Titul:   Ing.
Poplatek za studium:   dle Rozhodnutí děkana pro aktuální akademický rok
     
     
Studijní program:   N0311A050001 Mezinárodní ekonomika a obchod
Forma studia:   prezenční
Délka studia:   2 roky
Titul:   Ing.
     Přehled STUDIJNÍCH PLÁNŮ


2. PŘIHLÁŠKA KE STUDIU – DO 31. 3. 2019

Přihlášku je možné podat:

 • v elektronické podobě ZDE
  Administrativní poplatek za elektronickou přihlášku: 600,- Kč (23 EUR při platbě ze zahraničí)
  Postup pro podání přihlášky a způsob platby poplatku za přijímací řízení (číslo účtu, variabilní symbol, specifický symbol) je uveden v nápovědě. Uchazeč není povinen zasílat doklad o platbě na fakultu. Přihláška bude zaregistrována až po uhrazení správního poplatku.

Uchazeč o studium navazujících magisterských studijních oborů podává na každý z vybraných oborů a každou formu studia (tj. prezenční nebo kombinovanou) samostatnou přihlášku ke studiu. Uchazeč o studium oborů z programu Ekonomika a management  a programu Mezinárodní ekonomika a obchod koná pouze jednu přijímací zkoušku. Uchazeč, který se přihlásí na některé z oborů programu Ekonomika a management  nebo na program Mezinárodní ekonomika a obchod a současně na program Systémové inženýrství a informatika, koná dvě různé přijímací zkoušky (tyto se konají v různých termínech).

Podmínkou pro přijetí uchazečů do navazujících magisterských studijních programů je složení přijímací zkoušky a řádné ukončení bakalářského nebo magisterského studijního programu. Dokladem je diplom spolu s dodatkem k diplomu nebo s vysvědčením o vykonání státní závěrečné zkoušky. Diplom uchazeč nedokládá k přihlášce ani u přijímací zkoušky, přijatí uchazeči ho předloží až u zápisu.


3. PŘÍPRAVNÝ KURZ K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE - PŘIHLÁŠKA DO 31. 3. 2019

Termíny konání - kurz je koncipován jako dvoudenní:
 6. 4. a 13. 4. 2019

Časový harmonogram

6. 4. 2019   13. 4. 2019  
8:30 - 9:00  registrace 9:00 - 10:45  mikroekonomie
9:00 - 10:45  informatika 10:45 - 11:00  přestávka
10:45 - 11:00  přestávka 11:00 - 12:45  makroekonomie
11:00 - 12:00  anglický jazyk 12:45 - 13:15  přestávka
12:00 - 12:30  přestávka   13:15 - 16:00  ekonomika a finance
12:30 - 17:30  inženýrská matematika    


Obsahová náplň

Kurz je zaměřen na oblasti, jejichž znalost je ověřována Testem studijních předpokladů (inženýrská matematika, informatika, makroekonomie, mikroekonomie, ekonomika a finance).  Zahrnuje i informace o rozsahu znalostí potřebných pro úspěšné složení Testu z jazyka anglického.Místo konání
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, Brno – Královo Pole
Dopravní spojení


Přihlášky do kurzu je možné podat elektronicky od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019.

Cena kurzu: 1 650 Kč
Uhraďte na účet fakulty:

Banka: ČSOB   Kód banky: 0300
Číslo účtu: 111 044 532   Konstantní symbol: 0379 (ostatní služby)
Variabilní symbol: 171      

Specifický symbol: číslo elektronické přihlášky ke studiu ( = 10 číslic z klíče přihlášky)
Do „zprávy pro příjemce platby“ uveďte jméno a příjmení účastníka kurzu.


4. PÍSEMNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Písemná přijímací zkouška do studijních programů vyučovaných v českém jazyce  se skládá ze dvou částí. Oba testy jsou koncipovány tak, že uchazeč vybírá jednu z nabídnutých alternativ odpovědí, z nichž je právě jediná správná. Nelze používat kalkulátory, žádné podpůrné materiály ani jakákoliv komunikační média. Lze používat pouze psací potřeby.

Test studijních předpokladů trvá 45 minut a obsahuje 25 úloh se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí čtyřmi body, žádná odpověď žádným bodem a za nesprávnou odpověď se odečte jeden bod, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 100.


Pokyny a doporučená literatura pro přípravu – Test studijních předpokladů – programy Mezinárodní ekonomika a obchod, Ekonomika a management 
Pokyny a doporučená literatura pro přípravu – Test studijních předpokladů – obor Informační management


Test z jazyka anglického trvá 20 minut a obsahuje 25 otázek se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí jedním bodem, žádná nebo nesprávná odpověď žádným bodem, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 25.
Pokyny a doporučená literatura pro přípravu – Test z jazyka anglického

Maximální počet dosažitelných bodů z obou testů je 125.VZORY TESTŮ


Hodnocení písemné přijímací zkoušky – přijímací zkouška je hodnocena klasifikačním stupněm „prospěl“, jestliže uchazeč dosáhl alespoň 30 bodů z testu studijních předpokladů a současně dosáhl alespoň 8 bodů z testu z jazyka.

 

POZVÁNKA K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE - bude odeslána ELEKTRONICKY prostřednictvím informačního systému VUT  na e-mail adresu uchazeče uvedenou v elektronické přihlášce nejpozději 14 dnů před termínem konání přijímací zkoušky.
Informace o termínu a místu konání přijímací zkoušky bude také zveřejněna v elektronické přihlášce.


5. PROMINUTÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Týká se pouze absolventů bakalářského studia z Fakulty podnikatelské.
Děkan přijme ke studiu v navazujících magisterských studijních programech vyučovaných v českém jazyce prominutím přijímací zkoušky uchazeče o studium, kteří jsou absolventy bakalářského studijního programu realizovaného Fakultou podnikatelskou a získali diplom v bakalářském studijním programu na Fakultě podnikatelské v akademickém roce, ve kterém se konají přijímací zkoušky. Rozhodujícím kritériem je průměrná klasifikace studenta ze všech předmětů studijního plánu za 1.- 3. ročník studia. Horní hranice průměrné klasifikace (vážený průměr za celé studium) pro přijetí prominutím přijímací zkoušky pro akademický rok 2019/2020 je do 1,90 včetně.

POZOR! I v tomto případě je nutné podat přihlášku ke studiu!!!

 6. DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Podání přihlášky ke studiu do 31. 3. 2019
Přípravný kurz k písemné přijímací zkoušce – přihlášky do kurzu     do 31. 3. 2019
Přípravný kurz k písemné přijímací zkoušce 6. a 13. 4. 2019
Písemná přijímací zkouška 21. a 22. 6. 2019
Zaslání písemných dokladů k přihlášce do programu European Business and Finance    do 15. 5. 2019
7. VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

O počtu dosažených bodů bude uchazeč informován:

 • v den konání přijímací zkoušky po vyhodnocení testů,
 • zveřejněním na internetových stránkách fakulty bezprostředně po zpracování,
 • zveřejněním vytištěných sestav na úřední desce fakulty ve vestibulu budovy bezprostředně po zpracování,
 • zveřejněním výsledků v elektronické přihlášce, po provedení kontroly (zpravidla nejpozději do týdne po konání zkoušky).

Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu:

 • v den konání přijímací zkoušky, kdy se seznámí s počtem dosažených bodů nebo
 • dne 26. 6. 2019 od 9:00 do 11:00 hod. a od 13:00 do 14:30 hod. na studijním oddělení v místnosti P350

Písemné vyrozumění o výsledku přijímací zkoušky bude zasláno poštou do vlastních rukou uchazeče do 30 dnů ode dne konání přijímací zkoušky.
8. ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ DĚKANA O NEPŘIJETÍ KE STUDIU

Odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu může uchazeč podat děkanovi fakulty:

 • ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí,
 • v písemné formě – formulář není předepsán – odvolání musí obsahovat nezbytně nutné údaje - identifikaci uchazeče (jméno a příjmení, datum narození, bydliště), číslo jednací rozhodnutí o nepřijetí, název studijního oboru, jehož se odvolání týká a vlastnoruční podpis uchazeče.

V rámci odvolacího řízení na fakultě je provedena kontrola vyhodnocení písemné přijímací zkoušky a posouzení důvodů podání odvolání. Děkan může odvolání vyhovět a rozhodnutí změnit. Pokud tak neučiní, postoupí odvolání ke konečnému rozhodnutí rektorovi.

Odpovědnost: Ing. Marta Mizerová
Vysoké učení technické v Brně | Fakulta podnikatelská Kolejní 2906/4 | 612 00 Brno | IČO: 00216305 | DIČ: CZ00216305 | mapa