villa di puncak

Pokyny pro přijímací řízení

Pokyny pro přijímací řízení ke studiu v doktorském studijním programu Ekonomika a management v oboru Řízení a ekonomika podniku na Fakultě podnikatelské VUT v Brně pro akademický rok 2019/2020

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu pro akademický rok 2019/2020

 1. Podmínkou přijetí ke studiu DSP uchazečů je:
  • dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu,
  • předložení odborné eseje na předpokládané téma disertační práce,
  • souhlas předpokládaného školitele,
  • úspěšné složení přijímací zkoušky,
  • znalost anglického nebo německého jazyka minimálně na úrovni B2.
 2. Podmínkou přijetí ke studiu v DSP cizinců:
  • Cizinci (mimo Slovenskou republiku) jsou přijati do studia a studují v akreditovaném studijním programu v českém jazyce, pokud:
   • vyhověli podmínkám stanoveným pro přijetí ke studiu shodných s uchazeči,
   • jim bylo uznáno (nostrifikováno) dosažené vzdělání (§ 89 a § 90 zákona),
   • úspěšně složili zkoušku z českého jazyka na UJOP UK v Praze (Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy) nebo na některé k tomu akreditované jazykové škole nebo při maturitě v ČR nebo na některé katedře jazyků VUT v Brně, vyučující český jazyk.
  • Cizinci jsou přijati do studia a studují v akreditovaném studijním programu v cizím jazyce podle § 58 odst. 4 zákona, pokud:
   • vyhověli podmínkám stanoveným pro přijetí ke studiu shodných s uchazeči,
   • jim bylo uznáno (nostrifikováno) dosažené vzdělání za vzdělání vyžadované zákonem k přijetí do daného typu studijního programu (§ 89 a § 90).

 Přihlášky ke studiu spolu s ostatními přílohami (pokud není stanoveno jinak) je nutno doručit 26. dubna 2019.

 

1. Formulář přihlášky v elektronické formě je přístupný na webových stránkách VUT https://www.vutbr.cz/eprihlaska/.

Navržená témata budoucí disertační práce včetně jmen školitelů jsou zveřejněna na http://www.fbm.vutbr.cz a na úřední desce FP VUT v Brně, Kolejní 4, Brno, 3. poschodí.

Přihlášku je nutno řádně vyplnit ve všech položkách.

2. Součástí přihlášky jsou následující přílohy:

 1. odborný životopis uchazeče,
 2. fotografie (u uchazečů z jiné vysoké školy než z VUT v Brně)
 3. doklad o zaplacení administrativního poplatku,
 4. kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání (Diplom a Dodatek
  k diplomu), popř. doklady o dosavadní praxi. Originály dokladů předloží uchazeč při zápisu do studia DSP,
 5. odborná esej (v českém jazyce) v rozsahu 10 – 15 stran s anotací v anglickém jazyce na téma předpokládané disertace (ve dvojím vyhotovení) v případě studijního oboru DSP v českém jazyce,
 6. odborná esej (v anglickém jazyce) v rozsahu 10 – 15 stran na téma předpokládané disertace (ve dvojím vyhotovení) v případě studijního oboru DSP v anglickém jazyce,
 7. veškerá doporučující osvědčení (doklady o státních zkouškách, studiu jazyků atp.),
 8. potvrzení o dosažených studijních výsledcích v předchozím magisterském studiu a přehled dosavadních odborných a vědeckých činností.

3. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí:

 1. 600 Kč při podání elektronické přihlášky a její platbě na území České republiky na účet VUT číslo 27-7495740247/0100,
 2. 23 € při podání elektronické přihlášky a její platbě na území
  • Slovenské republiky na účet VUT v Brně číslo 25695603/7500, Československá obchodná banka, a. s.,
  • ostatních států na účet VUT v Brně číslo 25695603/7500, Československá obchodná banka, a. s., IBAN: SK 45 7500 0000 0000 2569 5603, SWIFT (BIC) CEKOSKBX, název účtu: Vysoké učení technické v Brně.

Při úhradě elektronické přihlášky je uchazeč povinen vyplnit variabilní symbol a specifický symbol podle pokynů elektronické přihlášky.

Pokud uchazeč tento poplatek neuhradí do 26. dubna 2019 přijímací řízení se zastavuje. Poplatek je nevratný.

Vzhledem k organizaci studia a ke kapacitním možnostem školitelů je možno do DSP přijímat maximálně 30 uchazečů ročně.

Termín přijímací zkoušky je stanoven na 31. května 2019. Náhradní termín se nevypisuje.

Odpovědnost: REKOVÁ Simona, Ing.
Vysoké učení technické v Brně | Fakulta podnikatelská Kolejní 2906/4 | 612 00 Brno | IČO: 00216305 | DIČ: CZ00216305 | mapa