Písemná přijímací zkouška do studijních programů vyučovaných v českém jazyce se skládá ze dvou částí testů. Oba testy jsou koncipovány tak, že uchazeč vybírá jednu z nabídnutých alternativ odpovědí, z nichž je právě jediná správná. Nelze používat kalkulátory, žádné podpůrné materiály ani jakákoliv komunikační média. Lze používat pouze psací potřeby.

Test studijních předpokladů trvá 45 minut a obsahuje 25 úloh se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí čtyřmi body, žádná odpověď žádným bodem a za nesprávnou odpověď se odečte jeden bod, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 100.

Pokyny a doporučená literatura pro přípravu – Test studijních předpokladů


Test z jazyka anglického trvá 20 minut a obsahuje 25 otázek se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí jedním bodem, žádná nebo nesprávná odpověď žádným bodem, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 25.

Pokyny a doporučená literatura pro přípravu – Test z jazyka anglického

Maximální počet dosažitelných bodů z obou testů je 125.

Vzory testů

Hodnocení písemné přijímací zkoušky – přijímací zkouška je hodnocena klasifikačním stupněm „prospěl“, jestliže uchazeč dosáhl alespoň 30 bodů z testu studijních předpokladů a současně dosáhl alespoň 8 bodů z testu z jazyka.

Termín zkoušky: 19. 6. nebo 20. 6. 2020

Pozvánka k přijímací zkoušce bude odeslána elektronicky prostřednictvím informačního systému VUT na e-mail adresu uchazeče uvedenou v elektronické přihlášce nejpozději 14 dnů před termínem konání přijímací zkoušky.

Informace o termínu a místu konání přijímací zkoušky bude také zveřejněna v elektronické přihlášce.

Podrobně viz Pravidla přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2020/2021

Týká se pouze absolventů bakalářského studia z Fakulty podnikatelské.

Děkan přijme ke studiu v navazujících magisterských studijních programech vyučovaných v českém jazyce prominutím přijímací zkoušky uchazeče o studium, kteří jsou absolventy bakalářského studijního programu realizovaného Fakultou podnikatelskou a získali diplom v bakalářském studijním programu na Fakultě podnikatelské v akademickém roce, ve kterém se konají přijímací zkoušky. Rozhodujícím kritériem je průměrná klasifikace studenta ze všech předmětů studijního plánu za 1.- 3. ročník studia. Horní hranice průměrné klasifikace (vážený průměr za celé studium) pro přijetí prominutím přijímací zkoušky pro akademický rok 2020/2021 je do 1,90 včetně.

POZOR! I v tomto případě je nutné podat přihlášku ke studiu!!!

Uchazeč musí do 15. 5. 2020 předložit písemné doklady :

  1. Motivační dopis – v anglickém jazyce
  2. Úředně ověřené doklady o probíhajícím nebo ukončeném vysokoškolském studiu spolu s klasifikací vykonaných zkoušek a doklady o dalších profesionálních aktivitách podle zvážení uchazeče (tj. v případě probíhajícího bakalářského studia potvrzení o studiu a doklad o vykonaných zkouškách potvrzený studijním oddělení fakulty, v případě již ukončeného bakalářského studia ověřená kopie diplomu a dodatku k diplomu)
  3. Úředně ověřené doklady o nejvyšší úrovni zkoušky vykonané z anglického jazyka

Předložené doklady budou posouzeny přijímací komisí, na základě návrhu komise rozhodne děkan o přijetí.

Podrobně viz čl. 10 Pravidel přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2020/2021