Uchazeč musí do 31. 5. 2020 předložit písemné doklady :

  1. Motivační dopis – v anglickém jazyce
  2. Úředně ověřené doklady o probíhajícím nebo ukončeném vysokoškolském studiu spolu s klasifikací vykonaných zkoušek a doklady o dalších profesionálních aktivitách podle zvážení uchazeče (tj. v případě probíhajícího bakalářského studia potvrzení o studiu a doklad o vykonaných zkouškách potvrzený studijním oddělení fakulty, v případě již ukončeného bakalářského studia ověřená kopie diplomu a dodatku k diplomu)
  3. Úředně ověřené doklady o nejvyšší úrovni zkoušky vykonané z anglického jazyka

Předložené doklady budou posouzeny přijímací komisí, na základě návrhu komise rozhodne děkan o přijetí.

Podrobně viz čl. 10 Pravidel přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2020/2021

Písemná přijímací zkouška do navazujících magisterských studijních programů se nebude konat. Uchazeči o studium, kteří řádně podali a zaplatili přihlášku ke studiu do 31. 3. 2020 najdou další informace ve své elektronické přihlášce.