Termín zkoušky: 23. 6. 2023

 

Pozvánka k přijímací zkoušce bude odeslána uchazečům

 

Seznam doporučené literatury pro přípravu k přijímací zkoušce

VZORY TESTŮ (2017 - 2022)

POZOR! Je nutné podat přihlášku ke studiu do 31. 3. 2023!!!

Uchazeč o studium v programu International Business and Management, který předpokládá splnění podmínky váženého průměru, nemusí dokládat povinné přílohy do elektronické přihlášky.

Přihláška – elektronicky od 1. 12. 2022 do 30. 4. 2023.

Povinné přílohy do přihlášky (doklady v pdf formátu):

  1. Motivační dopis – v anglickém jazyce
  2. Úředně ověřené doklady o probíhajícím nebo ukončeném vysokoškolském studiu spolu s klasifikací vykonaných zkoušek a doklady o dalších profesionálních aktivitách podle zvážení uchazeče (tj. v případě probíhajícího bakalářského studia potvrzení o studiu a doklad o vykonaných zkouškách potvrzený studijním oddělením fakulty, v případě již ukončeného bakalářského studia ověřená kopie diplomu a dodatku k diplomu)
  3. Úředně ověřené doklady o nejvyšší úrovni zkoušky vykonané z anglického jazyka

Předložené doklady budou posouzeny přijímací komisí, na základě návrhu komise rozhodne děkan o přijetí.

Pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu vyučovaném v anglickém jazyce pro akademický rok 2023/2024

Výše poplatků za studium - viz Rozhodnutí č. 11/2022 Poplatky za studium v anglickém jazyce pro akademický rok 2023/2024

  1. Řádně ukončené bakalářské nebo magisterské studium – zahraniční vzdělání musí být uznáno v České republice (nostrifikace) nebo kladně posouzeno v rámci přijímacího řízení na fakultě (netýká se uchazečů ze Slovenska)
  2. Prokázání znalosti z českého jazyka (netýká se uchazečů ze Slovenska a uchazečů o studium programu akreditovaného v anglickém jazyce)
  3. Úspěšné složení přijímací zkoušky

zobrazit více informací