Písemná přijímací zkouška do studijních programů vyučovaných v českém jazyce obsahuje jeden test - Test studijních předpokladů je koncipován tak, že uchazeč vybírá jednu z nabídnutých alternativ odpovědí, z nichž je právě jediná správná. Nelze používat kalkulátory, žádné podpůrné materiály ani jakákoliv komunikační média. Lze používat pouze psací potřeby.

Test studijních předpokladů trvá 45 minut a obsahuje 25 úloh se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí čtyřmi body, žádná odpověď žádným bodem a za nesprávnou odpověď se odečte jeden bod, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 100.

Pokyny a doporučená literatura pro přípravu – Test studijních předpokladů

Vzory testů

Hodnocení písemné přijímací zkoušky – přijímací zkouška je hodnocena klasifikačním stupněm „prospěl“, jestliže uchazeč dosáhl alespoň 30 bodů z testu studijních předpokladů.

Termín zkoušky: 25. 6. 2022

 

POZVÁNKA K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE - bude odeslána ELEKTRONICKY prostřednictvím informačního systému VUT na e-mail adresu uchazeče uvedenou v elektronické přihlášce nejpozději 14 dnů před termínem konání přijímací zkoušky.
Informace o termínu a místu konání přijímací zkoušky bude také zveřejněna v elektronické přihlášce.

Uchazeč, který se přihlásí současně navíce studijních programů vyučovaných v českém jazyce, koná jednu přijímací zkoušku (dostane pozvánku na jeden termín zkoušky).

TÝKÁ SE POUZE ABSOLVENTŮ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA Z FAKULTY PODNIKATELSKÉ.

 
Děkan přijme ke studiu v navazujících magisterských studijních programech prominutím přijímací zkoušky uchazeče o studium, kteří jsou absolventy bakalářského studijního programu realizovaného Fakultou podnikatelskou a získali diplom v bakalářském studijním programu na Fakultě podnikatelské v akademickém roce, ve kterém se konají přijímací zkoušky. Rozhodujícím kritériem je průměrná klasifikace studenta ze všech předmětů studijního plánu za 1.- 3. ročník studia. Horní hranice průměrné klasifikace (vážený průměr za celé studium) pro přijetí prominutím přijímací zkoušky pro akademický rok 2022/2023 je do 1,90 včetně.

POZOR! I v tomto případě je nutné podat přihlášku ke studiu!!!

Přihláška – elektronicky od 1. 12. 2021 do 31. 3. 2022. Jako povinnou přílohu vloží uchazeč do přihlášky doklady v pdf formátu:

  1. Motivační dopis – v anglickém jazyce
  2. Úředně ověřené doklady o probíhajícím nebo ukončeném vysokoškolském studiu spolu s klasifikací vykonaných zkoušek a doklady o dalších profesionálních aktivitách podle zvážení uchazeče (tj. v případě probíhajícího bakalářského studia potvrzení o studiu a doklad o vykonaných zkouškách potvrzený studijním oddělením fakulty, v případě již ukončeného bakalářského studia ověřená kopie diplomu a dodatku k diplomu)
  3. Úředně ověřené doklady o nejvyšší úrovni zkoušky vykonané z anglického jazyka

Předložené doklady budou posouzeny přijímací komisí, na základě návrhu komise rozhodne děkan o přijetí.

Podrobně viz čl. 10 Pravidel přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2022/2023

Výše poplatků za studium: 1 950 € (50 700 Kč) za jeden akademický rok pro studenty se státní příslušností v členské zemi EU, 2 950 € (76 700 Kč) za jeden akademický rok pro studenty se státní příslušností v zemi, která není členem EU viz Rozhodnutí č. 13/2021 Poplatky za studium v anglickém jazyce pro akademický rok 2022/2023

  1. Řádně ukončené bakalářské nebo magisterské studium – zahraniční vzdělání musí být uznáno v České republice (nostrifikace) nebo kladně posouzeno v rámci přijímacího řízení na fakultě (netýká se uchazečů ze Slovenska)
  2. Prokázání znalosti z českého jazyka (netýká se uchazečů ze Slovenska a uchazečů o studium programu akreditovaného v anglickém jazyce)
  3. Úspěšné složení přijímací zkoušky

zobrazit více informací