DŮLEŽITÉ

Zkušební test: 8. 6. 2021

Zkušební test k otestování technického vybavení proběhne stejnou formou jako přijímací zkouška. Informace ke zkušebnímu testu budou zaslány přihlášeným uchazečům elektronicky prostřednictvím informačního systému VUT.

Termín zkoušky: 25. 6. nebo 26. 6. 2021

On-line přijímací zkouška do studijních programů vyučovaných v českém jazyce se skládá ze dvou testů. Oba testy jsou koncipovány tak, že uchazeč vybírá jednu z nabídnutých alternativ odpovědí, z nichž je právě jediná správná. Nelze používat kalkulátory, žádné podpůrné materiály ani jakákoliv komunikační média. Specifikace potřebného technického a dalšího vybavení je popsána v pokynech k on-line zkoušce včetně podrobných informací k průběhu a zásadám zkoušky.

Test studijních předpokladů trvá 30 minut a obsahuje 25 úloh se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí čtyřmi body, žádná odpověď žádným bodem a za nesprávnou odpověď se odečte jeden bod, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 100.

Pokyny a doporučená literatura pro přípravu – Test studijních předpokladů


Test z jazyka anglického trvá 15 minut a obsahuje 25 otázek se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí jedním bodem, žádná nebo nesprávná odpověď žádným bodem, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 25.

Pokyny a doporučená literatura pro přípravu – Test z jazyka anglického

Maximální počet dosažitelných bodů z obou testů je 125.

Vzory testů

Hodnocení přijímací zkoušky – přijímací zkouška je hodnocena klasifikačním stupněm „prospěl“, jestliže uchazeč dosáhl alespoň 30 bodů z testu studijních předpokladů a současně dosáhl alespoň 8 bodů z testu z jazyka.

Pozvánka k přijímací zkoušce bude odeslána elektronicky prostřednictvím informačního systému VUT na e-mail adresu uchazeče uvedenou v elektronické přihlášce nejpozději 14 dnů před termínem konání přijímací zkoušky.

Informace o termínu a místu konání přijímací zkoušky bude také zveřejněna v elektronické přihlášce.

Uchazeč, který se přihlásí současně navíce studijních programů vyučovaných v českém jazyce, koná jednu přijímací zkoušku (dostane pozvánku na jeden termín zkoušky).

Týká se pouze absolventů bakalářského studia z Fakulty podnikatelské.

Děkan přijme ke studiu v navazujících magisterských studijních programech prominutím přijímací zkoušky uchazeče o studium, kteří jsou absolventy bakalářského studijního programu realizovaného Fakultou podnikatelskou a získali diplom v bakalářském studijním programu na Fakultě podnikatelské v akademickém roce, ve kterém se konají přijímací zkoušky. Rozhodujícím kritériem je průměrná klasifikace studenta ze všech předmětů studijního plánu za 1.- 3. ročník studia. Horní hranice průměrné klasifikace (vážený průměr za celé studium) pro přijetí prominutím přijímací zkoušky pro akademický rok 2021/2022 je do 1,90 včetně.

POZOR! I v tomto případě je nutné podat přihlášku ke studiu!!!

Uchazeč musí nejpozději do 17. 5. 2021 nebo ve 2. kole do 2.8.2021 předložit písemné doklady:

  1. Motivační dopis v anglickém jazyce.
  2. Úředně ověřené doklady o probíhajícím nebo ukončeném vysokoškolském studiu spolu s klasifikaci vykonaných zkoušek a doklady o dalších profesních aktivitách podle zvážení uchazeče. Uchazeči, kteří získali vysokoškolské vzdělání na zahraniční škole, předloží doklady dle § 48 odst. 5 Zákona.
  3. Úředně ověřený doklad o nejvyšší úrovni zkoušky vykonané v anglickém jazyce.

Přijímací proces probíhá formou posouzení všech písemných dokladů.

Přijímací řízení se řídí dle čl. 10 Pravidel přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2020/2021

Výše poplatků za studium: 1 950 € (50 700 Kč) za jeden akademický rok pro studenty se státní příslušností v členské zemi EU, 2 950 € (76 700 Kč) za jeden akademický rok pro studenty se státní příslušností v zemi, která není členem EU viz Rozhodnutí č. 15/2020 Poplatky za studium v anglickém jazyce pro akademický rok 2021/2022

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky uchazečům o studium programu v navazujícím magisterském programu v anglickém jazyce International Business and Management platí pro uchazeče o studium, kteří jsou absolventy bakalářského studijního programu realizovaného na FP a získali vysokoškolský diplom v bakalářském studijním programu na FP v akademickém roce, ve kterém se konají přijímací zkoušky:

Uchazeči – absolventi bakalářských programů z FP, kteří podali přihlášku do programu IBM, a kteří splní daný průměr, nemusí do 17. 5. 2021 zasílat žádné písemné doklady, a platí to i pro druhé kolo, že nemusí do  2. 8. 2021 zasílat žádné písemné doklady.

  1. Řádně ukončené bakalářské nebo magisterské studium – zahraniční vzdělání musí být uznáno v České republice (nostrifikace) nebo kladně posouzeno v rámci přijímacího řízení na fakultě (netýká se uchazečů ze Slovenska)
  2. Prokázání znalosti z českého jazyka (netýká se uchazečů ze Slovenska a uchazečů o studium programu akreditovaného v anglickém jazyce)
  3. Úspěšné složení přijímací zkoušky

zobrazit více informací