Ústav ekonomiky

Ústav ekonomiky je garantem dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management studijního oboru Podnikové finance a obchod. Základ studia tvoří ucelená struktura předmětů z oblasti podnikového finančního řízení, obchodu, účetnictví, cenných papírů a bankovnictví. Volitelné předměty umožňují studentům dále rozvíjet zvolenou studijní specializaci a získat hlubší znalosti zvolené oblasti.

Cílem oboru je výchova vysoce kvalifikovaných odborníků se širokým rozhledem v oblasti financí a obchodu podnikové i bankovní sféry.

Náš absolvent má všechny předpoklady pro práci ve finančních útvarech podniků i pro pozice finančních poradců všem podnikatelským subjektům.

V případě příslušné specializace se naši absolventi uplatňují na podnikových úsecích obchodu, marketingu a logistiky, ve funkcích středního managementu v bankovních subjektech a v dalších institucích finančního trhu.

Studium oboru Podnikové finance a obchod je organizováno jak formou prezenčního, tak formou kombinovaného studia.

Ústav ekonomiky je rovněž garantem dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management studijního oboru European Business and Finance, který je společným oborem tří univerzit: Nottingham Trent University (GB), Ekonomická universita Karola Adamieckého v Katovicích (PL), Vysoké učení technické v Brně (ČR). Tento společný obor, založený na myšlence Joint Master Degree studií, je akreditován ve všech 3 zemích a je prvním studijním oborem svého druhu v ČR,

Studijní obor je zaměřen zejm. na výchovu odborníků v oblasti podnikání, obchodu a financí s důrazem na znalost prostředí EU. Teoretické poznatky a praktické dovednosti jsou u studentů rozvíjeny v mezinárodním kontextu tak, aby absolventi uspěli v manažerských pozicích firem působících nejen v ČR, ale kdekoliv v EU.

Studium probíhá v anglickém jazyce a je zejm. s ohledem na cca 3 měsíční studijní pobyt ve Velké Británii organizováno pouze prezenční formou.

Kontaktní údaje

Fakulta podnikatelská
Ústav ekonomiky
Kolejní 2906/4
612 00 Brno

+420 54114 2607

Vedoucí ústavu

Zástupce vedoucího ústavu

Tajemník ústavu

Sekretářka ústavu

Profesor

Docent

Odborný asistent

Asistent

Lektor