Domů Zájemci o studium Přijímací řízení Průvodce přijímacím řízením do magisterského studia

Průvodce přijímacím řízením do magisterského studia

TiskEmail
1. Studijní obory otevírané v akademickém roce 2014/2015
2. Přihláška ke studiu
3. Přípravný kurz k písemné přijímací zkoušce
4. Písemná přijímací zkouška
5. Prominutí přijímací zkoušky
6. Důležité termíny
7. Výsledky přijímací zkoušky
8. Přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu
1. STUDIJNÍ OBORY OTEVÍRANÉ V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015

Studijní program:   N6208 Ekonomika a management
Studijní obor:   6208T090 Podnikové finance a obchod
Studijní obor:   6208T097 Řízení a ekonomika podniku
Forma studia:   prezenční a kombinovaná
Délka studia:   2 roky
Titul:   Ing.
     
Studijní obor:   6208T117 Účetnictví a finanční řízení podniku
Forma studia:   prezenční
Délka studia:   2 roky
Titul:   Ing.
     
Studijní program:   N6208 Economics and Management
Studijní obor:   6208T150 European Business and Finance
Forma studia:   prezenční - výuka v anglickém jazyce
Délka studia:   2 roky
Titul:   Ing.
Poplatek za studium:   dle Rozhodnutí děkana pro aktuální akademický rok
     
Studijní program:   N6209 Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor:   6209T015 Informační management 
Forma studia:   prezenční
Délka studia:   2 roky
Titul:   Ing.
     STUDIJNÍ PLÁNY NAJDETE ZDE


2. PŘIHLÁŠKA KE STUDIU – DO 31.3.2014

Přihlášku je možné podat:

 • elektronicky ZDE
  Administrativní poplatek za elektronickou přihlášku: 400,- Kč
  Postup pro podání přihlášky a způsob platby poplatku za přijímací řízení (číslo účtu, variabilní symbol, specifický symbol) je uveden v nápovědě. Uchazeč není povinen zasílat doklad o platbě na fakultu. Přihláška bude zaregistrována až po uhrazení správního poplatku.
 • písemně – na papírovém formuláři (standardní tiskopis SEVT) – návod pro vyplnění včetně pokynů pro zaplacení administrativního poplatku ZDE
  Administrativní poplatek za písemnou přihlášku: 550,- Kč

Uchazeč o studium navazujících magisterských studijních oborů podává na každý z vybraných oborů a každou formu studia (tj. prezenční nebo kombinovanou) samostatnou přihlášku ke studiu. Uchazeč o studium oborů z programu Ekonomika a management koná pouze jednu přijímací zkoušku. Uchazeč, který se přihlásí na některé z oborů programu Ekonomika a management a současně na program Systémové inženýrství a informatika, koná dvě různé přijímací zkoušky (tyto se konají v různých termínech). Uchazeč o studium oboru European Business and Finance koná samostatnou přijímací zkoušku, test studijních předpokladů je v anglickém jazyce.

Podmínkou pro přijetí uchazečů do navazujících magisterských studijních programů je složení přijímací zkoušky a řádné ukončení bakalářského příbuzně orientovaného studijního programu. Za příbuzně orientovaný studijní program se považuje program obsahující předměty teoretického základu bakalářského studia inženýrského typu. Ve sporných případech je nezbytné, aby uchazeč projednal splnění této podmínky na studijním oddělení ještě před podáním přihlášky ke studiu (administrativní poplatek je v případě vrácení přihlášky nevratný). Jestliže uchazeč uvedené podmínky nesplňuje,  přijímací řízení se zastavuje. Dokladem je bakalářský diplom spolu s vysvědčením o vykonání státní závěrečné zkoušky nebo s dodatkem k diplomu. Diplom uchazeč nedokládá k přihlášce ani u přijímací zkoušky, přijatí uchazeči ho předloží až u zápisu.


3. PŘÍPRAVNÝ KURZ K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE - PŘIHLÁŠKA DO 2.4.2014

Termíny konání - kurz je koncipován jako dvoudenní:
5.4. a 12.4.2014

Časový harmonogram

5. 4. 2014   12. 4. 2014  
8:30 - 9:00  registrace 9:00 - 10:45  mikroekonomie
9:00 - 10:45  informatika 10:45 - 11:00  přestávka
10:45 - 11:00  přestávka 11:00 - 12:45  makroekonomie
11:00 - 12:00  anglický jazyk 12:45 - 13:15  přestávka
12:00 - 12:30  přestávka   13:15 - 16:00  ekonomika a finance
12:30 - 17:30  inženýrská matematika    


Obsahová náplň

Kurz je zaměřen na oblasti, jejichž znalost je ověřována Testem studijních předpokladů (inženýrská matematika, informatika, makroekonomie, mikroekonomie, ekonomika a finance).  Zahrnuje i informace o rozsahu znalostí potřebných pro úspěšné složení Testu z jazyka anglického.Místo konání
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, Brno – Královo Pole
Dopravní spojení


Přihlášky do kurzu je možné podat elektronicky do 2.4.2014.

Cena kurzu: 1650,- Kč
Uhraďte na účet fakulty:

Banka: ČSOB   Kód banky: 0300
Číslo účtu: 111 044 532   Konstantní symbol: 0379 (ostatní služby)
Variabilní symbol: 171      

Specifický symbol: číslo elektronické přihlášky ke studiu ( = 10 číslic z klíče přihlášky)
Do „zprávy pro příjemce platby“ uveďte jméno a příjmení účastníka kurzu.


4. PÍSEMNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Skládá se ze dvou částí. Oba testy jsou koncipovány tak, že uchazeč vybírá jednu z nabídnutých alternativ odpovědí, z nichž je právě jediná správná. Nelze používat kalkulátory, žádné podpůrné materiály ani jakákoliv komunikační média. Lze používat pouze psací potřeby.

Test studijních předpokladů trvá 45 minut a obsahuje 25 úloh se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí čtyřmi body, žádná odpověď žádným bodem a za nesprávnou odpověď se odečte jeden bod, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 100.
Na obor European Business and Finance je Test studijních předpokladů v angličtině.
Pokyny a doporučená literatura pro přípravu – Test studijních předpokladů – program Ekonomika a management
Pokyny a doporučená literatura pro přípravu – Test studijních předpokladů – obor Informační management


Test z jazyka anglického trvá 20 minut a obsahuje 25 otázek se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí jedním bodem, žádná nebo nesprávná odpověď žádným bodem, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 25.
Pokyny a doporučená literatura pro přípravu – Test z jazyka anglického

Maximální počet dosažitelných bodů z obou testů je 125.VZORY TESTŮ
Test studijních předpokladů program Ekonomika a management
Test studijních předpokladů obor Informační management
Test z anglického jazyka

Hodnocení písemné přijímací zkoušky – přijímací zkouška je hodnocena klasifikačním stupněm „prospěl“, jestliže uchazeč dosáhl alespoň 30 bodů z testu studijních předpokladů a současně dosáhl alespoň 8 bodů z testu z jazyka.


5. PROMINUTÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Týká se pouze absolventů bakalářského studia z Fakulty podnikatelské.
Děkan přijme ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu prominutím přijímací zkoušky uchazeče o studium, kteří jsou absolventy bakalářského studijního programu a získali diplom na Fakultě podnikatelské v akademickém roce, ve kterém se konají přijímací zkoušky. Rozhodujícím kritériem je průměrná klasifikace studenta ze všech předmětů studijního plánu za 1.- 3. ročník studia. Horní hranici průměrné klasifikace pro přijetí prominutím přijímací zkoušky stanoví děkan do 31.5.2014.

POZOR! I v tomto případě je nutné podat přihlášku ke studiu!!!


6. DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Podání přihlášky ke studiu do 31.3.2014
Přípravný kurz k písemné přijímací zkoušce – přihlášky do kurzu     do 31.3.2014
Přípravný kurz k písemné přijímací zkoušce 5. a 12.4.2014
Písemná přijímací zkouška 28. a 29.6.2014
7. VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

O počtu dosažených bodů bude uchazeč informován:

 • v den konání přijímací zkoušky po vyhodnocení testů,
 • zveřejněním na internetových stránkách fakulty bezprostředně po zpracování,
 • zveřejněním vytištěných sestav na úřední desce fakulty ve vestibulu budovy bezprostředně po zpracování,
 • zveřejněním výsledků v elektronické přihlášce, po provedení kontroly (zpravidla do týdne po konání zkoušky).

Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu:

 • v den konání přijímací zkoušky, kdy se seznámí s počtem dosažených bodů nebo
 • dne 2.7.2014 od 9:00 do 11:00 hod. a od 13:00 do 14:30 hod. na studijním oddělení v místnosti P376

Písemné vyrozumění o výsledku přijímací zkoušky bude zasláno poštou do vlastních rukou uchazeče do 30 dnů ode dne konání přijímací zkoušky.

Celkové pořadí dle dosažených bodů bude zveřejněno na úřední desce fakulty nejpozději do 15.7.2014.


8. PŘEZKOUMÁNÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ KE STUDIU

Žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu může uchazeč podat děkanovi fakulty:

 • ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí,
 • v písemné formě – formulář není předepsán – žádost musí obsahovat nezbytně nutné údaje - identifikaci uchazeče (jméno a příjmení, datum narození, bydliště), číslo jednací rozhodnutí o nepřijetí, název studijního oboru, jehož se žádost o přezkoumání týká a vlastnoruční podpis uchazeče.

V rámci přezkoumání rozhodnutí na fakultě je provedena kontrola vyhodnocení písemné přijímací zkoušky a posouzení důvodů podání žádosti. Děkan může žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit. Pokud tak neučiní, postoupí žádost ke konečnému rozhodnutí rektorovi.

Odpovědnost: MIZEROVÁ Marta, Ing.